media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Спровођење међусекторске сарадње, координaције, подстицања, организације и усмеравања спровођења делатности у областима јавног здравља које се остварују заједничком активношћу органа аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе, носилаца и учесника у области јавног здравља
Област: Здравство
Подобласт: Јавно здравље
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове здравства
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о јавном здрављу "Службени гласник РС" бр. 15/16 Члан 14. став 1. тачка 1.