media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Давање предлога за утврђивање броја приправника у здравственим установама, које су здравствене установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на годишњем нивоу
Област: Здравство
Подобласт: Здравствени систем
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове здравства
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС, 18/20-други закон Члан 47. став 1. тачка 11.