media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Планирање и остваривање сопственог програма за очување и заштиту здравља од загађења животне средине штетним и опасним материјама у ваздуху, води и земљишту, одлагањем отпадних материја, опасних хемикалија, загађења изворима јонизујућих и нејонизујућих зрачења, буком и вибрацијама као и вршењем систематских испитивања животних намирница, предмета опште употребе, термоминералних вода, минералних вода за пиће, воде за пиће и других вода које служе за производњу и прераду животних намирница и санитарно-хигијенске и рекреативне потребе, ради утврђивања њихове здравствене и хигијенске исправности и прописаног квалитета
Област: Здравство
Подобласт: Здравствени систем
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове здравства
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о здравственој заштити "Службени гласник РС" бр. 25/19 Члан 12.