media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Обезбеђивање обављања делатности из области социјалне заштите оснивањем установа или поверавањем вршења тих делатности другим правним и физичким лицима
Област: Социјална политика
Подобласт: Социјална заштита
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове социјалне политике и демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 9.