media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Обезбеђење информације о остварењу јавних прихода на територији АПВ, о оствареним приходима и извршеним расходима буџета јединица локалне самоуправе са територије АПВ и о оствареним просечним нето зарадама у Републици Србији
Област: Финансије
Подобласт: Обезбеђење информација за управљање фискалном политиком
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/19) чл. 27 б тач. 5) у вези са чл. 27а став 2.
Статут Аутономне покрајине Војводине "Сл. лист АП Војводине", бр.20/2014 члан 25. алинеја 8.