media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Давање сагласности корисницима буџетских средстава АПВ за преузимање обавеза по уговорима који, због природе расхода захтевају плаћање у више година
Област: Финансије
Подобласт: Планирање и припрема буџета Аутономне покрајине Војводине
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон чл. 54. ст. 6.
Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година "Сл. гласник РС" бр. 21/2014 и 18/2019 Члан 3. тачка 2. и члан 4.