media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Праћење рокова измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама у којима је дужник корисник јавних средстава који припада консолидованом рачуну трезора Аутономне покрајине Војводине
Област: Финансије
Подобласт: Трезорско пословање
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама "Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/21, 44/21-др. закон, 130/21, 129/21-др закон члан 8.