media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Вођење централног шифарника програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава АПВ
Област: Финансије
Подобласт: Планирање и припрема буџета Аутономне покрајине Војводине
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Упутство за израду програмског буџета www.mfin.gov.rs Упутство за израду програмског буџета донето је фебруара 2014. године, ажурирано у јулу 2021.године од стране Министарства финансија