media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Разматрање захтева за финансирање (предлога финансијских планова) корисника буџетских средстава АПВ, израда нацрта буџета АП Војводине и упознавање грађана са нацртом буџета АП Војводине
Област: Финансије
Подобласт: Планирање и припрема буџета Аутономне покрајине Војводине
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о буџетском систему Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон чл. 31. тач. 2. подтач. 3., чл. 39. и чл. 42. ст. 4.