media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Вршење инспекцијског надзора у области водопривреде
Област: Пољопривреда
Подобласт: Водопривреда
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове водопривреде
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09, 67/12-Одлука УС, 18/20-други закон члан 16. тачке 6.