media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Убирање средства од накнада за коришћење и употребу вода, издавање водопривредних услова, водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове
Област: Пољопривреда
Подобласт: Водопривреда
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове водопривреде
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09, 67/12-Одлука УС, 18/20-други закон члан 17.