media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Давање сагласности на извођење радова којима се водни режим у шуми мења
Област: Пољопривреда
Подобласт: Шумарство
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове шумарства
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о шумама "Службени гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18-др. закон члан 50. став 3.