media

Претрага надлежности

Поништи

Број надлежности: 636

Надлежност Врста Статус
Доношење екстерних планова заштите од удеса, који су саставни део планова за реаговање у ванредним ситуацијама у области заштите и спасавања изворна извршава се Детаљи
Проглашавање стања угрожености животне средине и обавештавање јавност о предузетим мерама изворна извршава се Детаљи
Доношење програма заштите животне средине односно локалних акционих и санационих планова изворна извршава се Детаљи
Обезбеђивање континуиране контроле и праћење стања животне средине изворна извршава се Детаљи
Доношење програма мониторинга заштите и унапређења животне средине изворна извршава се Детаљи
Обезбеђивање финансијских средстава за обављање мониторинга заштите и унапређења животне средине изворна извршава се Детаљи
Образовање информационог система за заштиту и унапређење животне средине као дела јединственог информационог система Републике Србије поверена извршава се Детаљи
Обезбеђивање финансирања и остваривања циљева заштите животне средине изворна извршава се Детаљи
Отварање буџетског фонда у области заштите животне средине изворна одузето Детаљи
Доношење програма коришћења средстава буџетског фонда у области заштите животне средине изворна извршава се Детаљи
Вршење инспекцијског надзора над коришћењем и заштитом природних добара и ресурса поверена извршава се Детаљи
Решавање по жалби против првостепеног решења надлежног општинског, односно градског органа у области заштите и унапређења животне средине поверена извршава се Детаљи
Одлучивање о захтеву о потреби процене утицаја на животну средину поверена извршава се Детаљи
Одлучивање по жалби на решење о потреби процене утицаја на животну средину поверена извршава се Детаљи
Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину поверена извршава се Детаљи
Одлучивање по жалби на решење о обиму и садржају студије процене утицаја на животну средину поверена извршава се Детаљи
Вршење инспекцијског надзора у процени утицаја на животну средину поверена извршава се Детаљи
Издавање интегрисане дозволе за постројења и активности поверена извршава се Детаљи
Утврђивање мера и услова заштите од буке, односно звучне заштите у плановима, програмима и пројектима, укључујући и оне на које се даје сагласност у поступку стратешке процене утицаја, процене утицаја пројеката на животну средину, односно у поступку издавања интегрисане дозволе за рад постројења и активности поверена извршава се Детаљи
Вршење мониторинга буке у животној средини поверена извршава се Детаљи