media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Službena upotreba jezika i pisama u AP Vojvodini

Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br.83/06) u članu 10. utvrđuje da je u Republici Srbiji u službenoj upotrebi srpski jezik i ćiriličko pismo, s tim što se službena upotreba drugih jezika i pisama uređuje zakonom, na osnovu Ustava Republike Srbije. Uz to, odredbom člana 79. precizirano je pravo pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica na očuvanje posebnosti, što podrazumeva i pravo na upotrebu svog jezika i pisma.
Statut AP Vojvodine („Službeni list APV“, br. 20/2014) u članu 24. stav 1. utvrđuje da su u organima i organizacijama AP Vojvodine u službenoj upotrebi srpski jezik i ćiriličko pismo, mađarski, slovački, hrvatski, rumunski i rusinski jezik i njihova pisma. Pored toga, u stavu 2. propisano je i da organi AP Vojvodine u okviru svojih nadležnosti preduzimaju mere u cilju doslednog ostvarivanja zakonom uređene službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica.

Statutom opštine odnosno grada utvrđuju se jezici i pisma koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine, grada ili u pojedinim naseljenim mestima.

Tabela: Jezici i pisma u službenoj upotrebi u statutima gradova i opština na teritoriji AP Vojvodine
Tabela: Nazivi naseljenih mesta na teritoriji AP Vojvodine


U članu 76. Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine („Službeni glasnik RS“, br. 99/2009 i 67/2012 – odluka US), propisano je da autonomna pokrajina preko svojih organa, vrši inspekcijski nadzor u oblasti službene upotrebe jezika i pisama na teritoriji AP Vojvodine - kao povereni posao.

Za regulisanje prava na službenu upotrebu manjinskih jezika ključna su dva zakona: Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama („Službeni glasnik RS“, br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 i 30/2010) i Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina („Službeni list SRJ“, br. 11/2002, „Službeni list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS“, br. 72/2009 – dr. zakon i 97/2013 – odluka US).

S obzirom na to da je Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina ustanovio, a Ustav Srbije i potvrdio, pravo na kulturnu autonomiju nacionalnih manjina, kojom je obuhvaćeno i pravo na službenu upotrebu jezika i pisama, u ove osnovne zakone treba uvrstiti i Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 20/2014 - odluka US i 55/2014), kojim su regulisana ovlašćenja nacionalnih saveta u pogledu ostvarenja prava na službenu upotrebu manjinskih jezika.

Ustav Republike Srbije ("Sl. Glasnik RS", broj 83/06)Preuzmi
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine („Službeni glasnik RS“, br. 99/2009 i 67/2012 – odluka US) Preuzmi
Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama ("Sl.glasnik RS", br. 45/91, 101/05 i 30/2010)Preuzmi
Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina („Službeni list SRJ“, br. 11/2002, „Službeni list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS“, br. 72/2009 – dr. Zakon i 97/2013 – odluka US)Preuzmi
Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 20/2014 - odluka US i 55/2014)Preuzmi
Statut AP Vojvodine („Službeni list APV“, br. 20/2014)Preuzmi

Službena upotreba jezika na teritoriji AP Vojvodine

16.09.2019