media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Испит за секретаре установа образовања и васпитања

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице организује полагање стручног испита за секретара установе образовања и васпитања са седиштем на територији АП Војводине.

Стручни испит полаже се у складу с Правилником о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 8/11).

Секретар-приправник ‒ који је на основу извештаја ментора савладао Програм увођења у посао секретара ‒ стиче право на полагање стручног испита.

Захтев за полагање стручног испита секретар-приправник подноси установи, после истека приправничког стажа и савладаног Програма увођења у посао секретара.

Установа доставља пријаву Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице у року од 15 дана од дана њеног подношења, а уз пријаву се доставља:
1. оверена копија дипломе;
2. потврда директора да је кандидат савладао Програм увођења у посао секретара;
3. потврда о радноправном статусу;
4. копија личне карте кандидата;
5. копија радне књижице кандидата;
6. доказ о уплати трошкова испита.

Трошкове првог полагања стручног испита за секретара, као и трошкове поправног испита, сноси установа у којој је кандидат запослен, а трошкове поновног полагања сноси кандидат.

Износ од 10.000,00 динара уплатити на:
• Жиро рачун број: 840-742331843-51
• Модел и позив на број: 97 51223094270161
• Прималац: Буџет АП Војводине, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
• Сврха уплате: накнада трошкова за полагање испита за секретара

Полагање стручног испита организује се током читаве године, пред комисијом коју образује покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Стручни испит састоји се од писменог и усменог дела.

Писмени део испита садржи теме из делокруга послова које обавља секретар установе. Израда писменог дела траје два сата и кандидат може да користи прописе.
Усмени део испита садржи шест области: уставно уређење; систем државне управе; управни поступак и управни спор; прописи из области образовања и васпитања; радно законодавство и канцеларијско пословање.
Обавештење о заказаном полагању стручног испита доставља се пријављеном кандидату путем установе која је поднела пријаву, најкасније 30 дана пре дана полагања испита.

Кандидату који положи стручни испит издаје се уверење о положеном стручном испиту.

Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања, („Службени гласник РС”, бр. 8/2011)
Захтев за полагање стручног испита за секретаре установа образовања и васпитања

За све додатне информације можете се обратити
Марији Сурдућан ‒ секретарки комисије
(канцеларија III/19, телефон: 021/487-45-66)

Службене евиденције

Све именске речи које се у овом тексту користе у мушком роду, а имају и женски род, подразумевају истовремено и те исте именске речи у женском роду.

11.04.2017