media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Судски тумачи

Судски тумачи/преводиоци

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице надлежан је за постављање, разрешавање и вођење регистра сталних судских тумача за подручје виших судова на територији АП Војводине.

Оцењујући потребе за сталним судским тумачима, председници виших судова с територије АП Војводине подносе предлог за расписивање огласа за постављање сталних судских тумача – сталних судских преводилаца и сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих лица.

Захтев за расписивање огласа

На основу поднетих захтева, најмање једном годишње (септембар/децембар) објављује се оглас за постављање сталних судских тумача/сталних судских преводилаца и сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих лица у „Службеном листу АПВ”, једном од штампаних медија у АП Војводини и на овом сајту.

Кандидат може бити лице које има високо образовање и које испуњава законом утврђене услове за запослење као државни службеник, с пребивалиштем на територији АП Војводине и које испуњава следеће посебне услове:
1) одговарајуће високо образовање за одређени страни језик или потпуно знање језика с кога преводи и на који преводи усмени говор или писани текст;
2) познавање правне терминологије која се користи у језику с ког се преводи односно на који се преводи;
3) најмање пет година искуства на преводилачким пословима.

Уз пријаву на оглас, кандидат доставља оригинал или оверену фотокопију доказа о испуњавању општих и посебних услова, наведених у тексту огласа.

Пријаве кандидата примају се путем поште или непосредно − у пријемној канцеларији писарнице. За подношење пријаве на оглас сви кандидати уплаћују републичку административну таксу у износу од 300,00 динара.

Уплатница Републичке административне таксе


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице организује полагање испита за проверу знања за кандидате с пребивалиштем на територији АП Војводине и у том смислу покрајински секретар образује комисије које проверавају:

1) да ли кандидат који нема одговарајуће високо образовање за одређени страни језик, поседује потпуно знање језика с кога се преводи и на који преводи усмени говор или писани текст;
2) да ли кандидат познаје правну терминологију која се користи у језику с ког се преводи односно на који се преводи.

Испит се састоји из писменог и усменог дела. Кандидати који полажу проверу знања језика обавештавају се о датуму полагања, као и о накнади за полагање испита.

Уплатница за накнаду трошкова провере знања језика


Накнада за полагање провере знања уплаћује се најкасније три дана пре полагања, а доказ о извршеној уплати доставља се секретару комисија.

Након спроведеног поступка по огласу, покрајински секретар решењем поставља сталне судске преводиоце и сталне судске тумаче знакова слепих, глувих или немих лица.

Регистар сталних судских тумача за подручје виших судова на територији АП Војводине садржи податке (презиме, име једног родитеља и име преводиоца; занимање, адресу и број телефона, број и датум решења о постављењу, језик за који је постављен, датум и место полагања заклетве, број и датум решења о разрешењу преводиоца и напомену) о чијој промени је постављени преводилац/тумач дужан да обавести овај покрајински секретаријат, у року од осам дана од дана настанка те промене.

Захтев за упис/измену података
За упис у регистар и за измене у регистру судских тумача се плаћа републичка административна такса у износу од 720,00 динара.
Уплатница за упис/измену података у регистар

Надзор над радом преводилаца врши председник вишег суда за који је преводилац/тумач постављен.

Преводилац ће бити разрешен: ако то сам затражи, ако се утврди да нису постојали, односно да су престали услови за постављење, ако буде осуђен за кривично дело које га чини недостојним или неподобним за вршење послова преводиоца, ако му на основу судске одлуке буде одузета или ограничена пословна способност, ако на начин прописан законом утврди да је изгубио радну способност и ако неуредно или нестручно врши послове преводиоца.

За све потребне информације, можете се обратити:
Бојани Макивић – секретарки комисија за проверу знања кандидата за сталне судске преводиоце,
канцеларија I/63а; број телефона: 021/487 4373;
имејл: bojana.makivic@vojvodina.gov.rs

Правилник о сталним судским тумачима ("Службени гласник РС" бр. 35/2010, 80/2016 и 7/2017)

Службене евиденције

Све именске речи које се у овом тексту користе у мушком роду, а имају и женски род, подразумевају истовремено и те исте именске речи у женском роду.

21.09.2017