media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Верификација установа


Верификација је поступак утврђивања испуњености прописаних услова у погледу простора, опреме, наставних средстава и наставног кадра за обављање делатности основног образовања и васпитања. Верификација је у директној вези са актом о мрежи установа (предшколских установа, основних и средњих школа) и проширеном делатности установе.

Поступак верификације установа јесте обавеза утврђена Законом о основама система образовања и васпитања. Свака установа која обавља делатност образовања и васпитања (превиђену чланом 89. поменутог закона) у обавези је да поднесе надлежном органу, односно Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице (за установе са седиштем на територији АП Војводине) захтев за верификацију установе, с потпуном документацијом коју је наведени закон предвидео.

За оснивање установе у области образовања и васпитања потребно је доставити следећу документацију: 1. Захтев за утврђивање испуњености прописаних услова за почетак рада и обављање делатности образовања и васпитања, који садржи: назив, седиште и врсту установе, програм образовања и васпитања, језик на коме ће се остваривати образовно-васпитни рад, разлоге и оправданост оснивања, као и услове које обезбеђује оснивач за почетак рада и обављање делатности. 2. Елаборат о испуњености прописаних услова за почетак рада и обављање делатности образовања и васпитања. Елаборат треба да садржи: основне податке и општу опремљеност установе; просторне услове, опрему и наставна средства, са спецификацијом постојеће опреме – у складу с нормативом; кадровске услове (навести имена наставника, васпитача и стручних сарадника у радном односу на неодређено време, који ће учествовати у обављању делатности, њихов степен стручне спреме, врсту стручне спреме и друго), односно, када се ради о установи у оснивању, изјаве сагласности наставника, васпитача и стручних сарадника да би засновали радни однос најкасније даном почетка рада установе; доказе о испуњености хигијенско-техничких услова (санитарних и противпожарних), у складу са законом и прописима којима се уређује ова област; програм образовања и васпитања. 3. Акт о оснивању установе (одлуку – ако је један оснивач или уговор – ако су у питању два или више оснивача). 4. Гаранцију пословне банке да су обезбеђена средства у висини потребних средстава за годину дана рада предшколске установе, циклус основног образовања или за трајање програма средњег образовања, када је оснивач друго правно или физичко лице. 5. Извод из казнене евиденције МУП-а (уколико је оснивач установе физичко лице), сагласно одредби члана 91, став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. Закони, 10/19, 27/18-др. Закон и 6/20), којим је прописано оснивач установе не може да буде физичко лице које је осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; за кривична дела против живота и тела, против уставног уређења Републике Србије и другог кривичног дела почињеног на штету детета, као и за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца.
. 6. Доказ о уплати РАТ-а (када је оснивач друго правно или физичко лице) у износу од 17.220,00 динара на рачун 840-742221843-57 (прималац – буџет Републике Србије; сврха уплате – републичка адмнистративна такса). Документација наведена у ставкама од 1 до 3, подноси се у два примерка.

Уколико средња школа хоће да верификује нови образовни профил, потребно је доставити: захтев за увођење новог образовног профила (назив образовног профила и подручје рада) и податак за које разреде се уводи; извод из годишњег плана рада на основу ког се може утврдити да је школа планирала увођење тог образовног профила; – постојећа решења о верификацији средње школе (образовних профила); елаборат који треба да садржи: а) назив, седиште и врсту установе (навести потребне податке у вези са средњом школом, посебно телефон и имејл школе); б) програм образовања и васпитања који ће се спроводити, наводећи и податак у ком просветном гласнику је он објављен; в) разлоге за увођење новог образовног профила и оправданост тога; г) услове које школа испуњава за увођење новог образовног профила. Документација за верификацију новог образовног профила подноси се у два примерка.

Захтев за верификацију установе, са свом потребном документацијом, шаље се Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице (Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16), који по утврђивању комплетности и релевантности документације, захтев упућује надлежној инспекцијској служби за утврђивање прописаних услова у погледу простора, опреме, наставних средстава и наставног кадра за обављање делатности предшколског односно основног образовања и васпитања. По добијању извештаја надлежне инспекцијске службе, доноси се решење о верификацији установе.

Поступак верификације траје у просеку од три месеца до шест месеци.
За све додатне информације можете се обратити:

1. Љиљани Зељковић (канцеларија II/25, телефон 021/487-44-01)
E mail: ljiljana.zeljkovic@vojvodina.gov.rs

2. Биљани Ковачевић (канцеларија II/24, телефон 021/487-45-03)
E mail: biljana.kovacevic@vojvodina.gov.rs

3. Јелени Кујунџић (канцеларија II/26, телефон 021/487-40-19)
E mail: jelena.kujundzic@vojvodina.gov.rs

Списак општина, градова и територија са позивима на број

10.10.2022