media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Давање сагласности на садржину и изглед печата

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) надлежан је за давање сагласности на садржину и изглед печата органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења који имају седиште на територији Аутономне покрајине Војводине. Такође, Секретаријат води евиденцију о печатима која садржи податке о сагласности за набавку печата, о броју примерака печата, датуму почетка употребе печата, уништеним, несталим и изгубљеним печатима, као и о отисцима печата.

Орган аутономне покрајине, орган јединице локалне самоуправе и имаоци јавних овлашћења који имају седиште на територији АП Војводине Секретаријату подносе захтев за сагласност на садржину и изглед печата.

Секретаријат о захтеву одлучује најкасније у року од три дана од дана од дана пријема захтева у Пријемној канцеларији писарнице.

Печат, у складу са законом, садржи: назив и мали грб Републике Србије, назив аутономне покрајине, те назив и седиште органа односно организације (нпр. Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Општина Ириг, Ириг, мали грб Републике Србије). У случају када се текст печата органа исписује и на језику и писму националних мањинских заједница, текст печата на српском језику, ћириличким писмом, исписује се у сваком кругу изнад грба Републике Србије, а текст на језику и писму националних мањинских заједница исписује се у наставку сваког круга, закључно са седиштем органа. Садржина малог печата је иста и исписана је на исти начин, као и садржина великог печата. У малом печату, назив државног и другог органа може бити скраћен, али тако да се из скраћеног текста недвосмислено види чији је печат.
Текст печата покрајинских органа и служби које оснива АП Војводина исписује се у концентричним круговима око малог грба Р.С, грба и традиционалног грба АП Војводине који се постављају десно од грба Р.С.

Законом је утврђен и изглед печата: печат има облик круга у чијој средини је мали грб Републике Србије. Текст печата исписује се у концентричним круговима око малог грба Републике Србије и то на српском језику, ћириличким писмом, а на територији на којој су у службеној употреби и језик и писмо припадника мањинских националних заједница, исписује се и на тим језицима и писмима, у складу са законом и статутом града, односно општине.
Пречник великог печата, који се исписује само на српском језику, ћириличким писмом, износи 32 мм, а печат чији се текст исписује на српском језику, ћириличким писмом и на језицима и писмима мањинских националних заједница може имати пречник од 40 мм до 60 мм. Пречник малог печата не може бити мањи од 20 мм, нити већи од 28 мм.
Подносиоци захтева, у складу са законом, могу имати више примерака печата који морају бити истоветни по садржини и величини. Сваки примерак печата обележава се редним бројем, римском цифром која се ставља испод малог грба Републике Србије (између малог грба Републике Србије и седишта подносиоца захтева).
Печат државног органа и других органа, односно организације може да израђује једино печаторезница која има овлашћење Министарства унутрашњих послова Републике Србије и то на основу решења Секретаријата, којим је дата сагласност на садржину и изглед печата.

Печат који је постао неодговарајући због истрошености, оштећења, промене уређења државних и других органа (нпр. Престанак рада органа или укидање унутрашње јединице), односно престанка вршења јавних овлашћења, ставља се ван употребе и мора се уништити. Печат уништава комисија тог органа и о томе обавештава Секретаријат.

Нестанак или губитак печата такође се одмах пријављује Секретаријату, те се печат оглашава неважећим у „Службеном листу АПВ”, у року од три дана од дана сазнања за нестанак или губитак печата.Несталим или изгубљеним печатом сматра се печат који није доступан лицу овлашћеном за чување и употребу печата. Нестали или изгубљени печат сматра се неважећим од дана пријављивања органу надлежном за давање сагласности. У случају каснијег проналаска – печат ће се уништити.

За прекршаје наведених законских одредби прописане су казне затвора и новчане казне (види Закон о печату државних и других органа).

Надзор над применом одредаба овог закона, осим у делу који се односи на рад печаторезница, врши Министарство за државну управу и локалну самоуправу, преко управне инспекције
Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“, број: 101/07 и 49/21)

Службене евиденције

За све потребне информације у вези са давањем сагласности на садржину и изглед печата можете се обратити Бојани Макивић (канцеларија 63а/I, телефон 487- 4373) и Дијани Катона, вишем саветнику – начелнику одељења (канцеларија 63/I, телефон 487- 4427).

24.05.2021