media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Судски тумачи

Евиденција сталних судских преводилаца и тумача води се у Покрајинском секретаријату на основу члана 9. Правилника о сталним судским тумачима у („Службени гласник РС” бр. 35/2010 и 80/2016), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС” бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука УС РС бр. IУз-353/2009).

Евиденцијом су обухваћени судски прводиоци и тумачи постављени за територију АП Војводине и она садржи редни број, презиме, име једног родитеља и име преводиоца, занимање, адресу и број телефона, број и датум решења о постављењу, језик за који је постављен, датум и место полагања заклетве, број и датум решења о разрешењу преводиоца.

Евиденција сталних судских преводилаца и тумача је постављена на интернет презентацију Покрајинског секретаријата и можете је погледати овде.

На захтев сталног судског преводиоца или тумача подаци у евиденцији се могу променити. Потписан захтев за упис или промену података може се послати путем мејла, путем поште или се може лично предати у писарницу покрајинских органа.

Уз захтев је потребно доставити доказ о промени података (извод из личне карте и сл.) и доказ о уплаћеној републичкој административној такси од 720 динара (према тарифном броју 19. Тарифе републичких адм. Такси), на рачун Буџета Републике Србије, бр. 840-742221843-57, модел 97, позив на број 11-223.

Контакт особe одговорне за вођење евиденције:
Цетинка Свитлица
тел: 021/487-44-20
имејл: cetinka.svitlica@vojvodina.gov.rs

Анкица Јукић-Мандић
тел: 021/487-42-13
имејл: ankica.jukic@vojvodina.gov.rs

23.11.2017