media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Државни стручни испит за рад у органима управе

Обавештење
У складу са Уредбом о допунама Уредбе о програму и начину полагања државног стручног испита („Службени гласник РС“, бр. 60/2018) која је ступила на снагу 3. августа 2018. године, ДОДАТА СУ НОВА ПИТАЊА за кандидате који државни стручни испит полажу са високим образовањем код предмета "Систем државне управе" и предмета "Управни поступак, са елементима канцеларијског пословања и управни спор" и за кандидате који државни стручни испит полажу са средњим образовањем код предмета "Основи система државне управе и уставног уређења" и предмета "Управни поступак са елементима канцеларијског пословања". (ПОГЛЕДАТИ ИСПИТНА ПИТАЊА)

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице организује и спроводи полагање државног стручног испита за запослене у органима управе на територији АП Војводине.

Обавези полагања државног стручног испита, сходно Уредби о програму и начину полагања државног стручног испита („Сл. Гласник РС” број 16/2009, 84/2014, 81/2016, 76/2017 и 60/2018) подлежу лица запослена у министарствима, органима управе у саставу министарстава, посебним организацијама, судовима, јавним тужилаштвима, Републичком јавном правобранилаштву, службама Народне скупштине Републике Србије, председника Републике Србије, Владе Републике Србије, те Уставног суда, службама органа чије чланове бира Народна скупштина Републике Србије, као и у стручним службама управних округа. Такође, одредбе ове уредбе примењују се и на имаоце јавних овлашћења када врше поверене послове државне управе, као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и града Београда – у њиховом делокругу.

Лица која су обавезна да полажу државни стручни испит:
- државни службеници са заснованим радним односом на неодређено време односно они који су на пробном раду;
- државни службеници с положеним државним стручним испитом по програму за средње образовање, ако су у току рада стекли виши степен образовања;
- приправници.

Државни стручни испит могу полагати и лица заинтересована за рад на пословима за чије обављање је потребан положен државни стручни испит, уколико имају најмање једну годину радног искуства у струци о чему, уз захтев за полагање државног стручног испита, прилажу доказ.

Државни стручни испит за кандидате с високим образовањем садржи следеће испитне предмете:
- Основи система државне управе;
- Уставно уређење;
- Основи система Европске уније;
- Радно законодавство;
- Управни поступак, са елементима канцеларијског пословања и управни спор;

Програм државног стручног испита за државне службенике с високим образовањем

Државни стручни испит за кандидате са средњим образовањем садржи следеће испитне предмете:
- Основи система државне управе и уставног уређења;
- Основи система Европске уније;
- Основи система радних односа и радни односи у органима државне управе;
- Управни поступак, са елементима канцеларијског пословања;

Програм државног стручног испита за државне службенике са средњим образовањем

Покрајински секретар образовао је испитне комисије за полагање државног стручног испита за државне службенике с високим и средњим образовањем.

Захтев за полагање државног стручног испита подноси се Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Булевар Михајла Пупина бр.16, 21000 Нови Сад.

Захтев подноси орган државне управе, односно други орган или организација, где је кандидат запослен, а може га поднети и сам кандидат. Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице решењем одлучује о захтеву за полагање испита. Кандидат се најкасније 30 дана пре започетог испита обавештава о датуму, месту, времену и висини накнаде за полагање испита.

Испити се организују више пута у току месеца, током целе године, осим у августу.

Након положеног испита, издаје се уверење о положеном државном стручном испиту, које ‒ на захтев кандидата ‒ може бити и двојезичко. Двојезичко уверење исписује се на српском језику и на једном од језика мањинских националних заједница, који су у службеној употреби у органима управе АП Војводине (мађарски, словачки, хрватски, румунски и русински језик).

За све информације у вези са стручним испитима можете се обратити
Анкици Јукић Мандић - секретарки испитних комисија
(канцеларија I/68; тел. 021/487 4213)
Елвири Штрбац – секретарки испитних комисија
(канцеларија: I/68; тел. 021/487-4460).

Образац захтева за полагање државног стручног испита Преузми
Пример Потврде о стеченом радном искуству у струци Преузми

Документа која лица подносе приликом пријављивања државног стручног испита:
• Државни службеници - документа наведена под 1,2,3 и 4 (члан 3. Уредбе)
• Лица запослена у органима локалне самоуправе - документа наведена под 1,2,3 и 4 (сходна примена члана 2. Уредбе)
• Лица која су поднела пријаву на јавни конкурс за попуњавање положаја, односно постављење - документа наведена под 3,4 и 5 (члан 7. Уредбе)
• Лица заинтересована за рад у органима државне управе – документа наведена под 3,4 и 7 (члан 8. Уредбе)
• Лица која у току рада стекну виши степен образовања (члан 4. Уредбе):
достављају документа наведена под 3, 4, фотокопију уверења о положеном државном стручном испиту са средњом спремом као и допис органа о намери премештаја лица на послове са новостеченим степеном образовања

Материјали за припрему:
Испитна питања за кандидате са високим образовањем Преузми
Испитна питања за кандидате са средњим образовањем Преузми
Приручник за полагање Државног стручног испита Преузми
НОВО! УПРАВНИ ПОСТУПАК – Приручник за полагање државног стручног испита Преузми
Закон о електронској управи („Сл.гласник РС“ 27/2018) Преузми

Закон о раду ("Сл. Гласник РС", број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017-УС) Преузми
Закон о Агенцији за борбу против корупције ("Службени гласник РС" бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС и 8/15-УС) Преузми
Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017 и 113/2017 – др. закон) Преузми
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) ) Преузми
Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 97/08, 104/09 – др. Закон, 68/12 – одлука УС и 107/12) Преузми
Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ бр. 22/09) Преузми
http://dobrauprava.rs Предлог Кодекса добре управе
Закон о заштитнику грађана („Сл.гласник РС“ број: 79/05 и 54/07 ) Преузми
Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ број: 18/2016 ) Преузми
Практикум за примену Закона о општем управном поступку Преузми
Закон о равноправности полова ("Сл. Гласник РС", бр. 104/2009) Преузми
Закон о управним споровима (“Сл. Гласник РС”, бр. 111/2009) Преузми

Прописи којима је регулисан државни стручни испит:
Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита („Службени гласник РС“ бр. 16/09, 84/14, 81/16, 76/17 и 60/2018)
Закон о државној управи („Сл.гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 – др. закон)
Закон о државним службеницима („Сл. Гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 64/05, 64/07, 67/07, 116/08 104/09 и 99/14) члан 100–102.
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. Гласник РС”, број 99/09, 67/12- Одлука УС РС Број Iуз-353/2009)
Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/2016) Преузми

Службене евиденције

Све именске речи које се у овом тексту користе у мушком роду, а имају и женски род, подразумевају истовремено и те исте именске речи у женском роду.

02.10.2018