media
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Državni stručni ispit za rad u organima uprave

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice organizuje i sprovodi polaganje državnog stručnog ispita za zaposlene u organima uprave na teritoriji AP Vojvodine.

Obavezi polaganja državnog stručnog ispita, shodno Uredbi o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Službeni glasnik Republike Srbije” br.16/09) podležu lica zaposlena u ministarstvima, organima uprave u sastavu ministarstava, posebnim organizacijama, sudovima, javnim tužilaštvima, Republičkom javnom pravobranilaštvu, službama Narodne skupštine Republike Srbije, predsednika Republike Srbije, Vlade Republike Srbije, te Ustavnog suda, službama organa čije članove bira Narodna skupština Republike Srbije, kao i u stručnim službama upravnih okruga.
Takođe, odredbe ove uredbe primenjuju se i na imaoce javnih ovlašćenja kada vrše poverene poslove državne uprave, kao i na organe autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda – u njihovom delokrugu.

Lica koja su obavezna da polažu državni stručni ispit:
- državni službenik/državna službenica koji/koja je zasnovao/la radni odnos na neodređeno vreme ili se nalaze na probnom radu;
- državni službenik/državna službenica koji/koja je položio/la državni stručni ispit po
programu za kandidate/kandidatkinje sa stečenim srednjim obrazovanjem,
ako su u toku rada stekli viši stepen obrazovanja;
- pripravnik/pripravnica.

Državni stručni ispit mogu polagati i lica zainteresovana za rad na poslovima za čije obavljanje je potreban položen državni stručni ispit, ukoliko imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci o čemu, uz zahtev za polaganje državnog stručnog ispita, prilažu dokaz.
Državni stručni ispit za kandidate/kandidatkinje s visokim obrazovanjem sadrži sledeće ispitne predmete:
- Osnovi sistema državne uprave
- Ustavno uređenje;
- Osnovi sistema Evropske unije;
- Radno zakonodavstvo;
- Kancelarijsko poslovanje.
program državnog stručnog ispita za državne službenike s visokim obrazovanjem

Državni stručni ispit za kandidate/kandidatkinje sa srednjim obrazovanjem sadrži sledeće ispitne predmete:
- Osnovi sistema državne uprave i ustavnog uređenja;
- Osnovi sistema Evropske unije;
- Osnovi sistema radnih odnosa i radni odnosi u organima državne uprave;
- Kancelarijsko poslovanje.
program državnog stručnog ispita za državne službenike sa srednjim obrazovanjem

Pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice obrazovao je ispitne komisije za polaganje državnog stručnog ispita s visokim i srednjim obrazovanjem.

Zahtev za polaganje državnog stručnog ispita podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina br.16, 21000 Novi Sad.
Zahtev podnosi organ državne uprave, odnosno drugi organ ili organizacija u kojoj je kandidat/kandidatkinja zaposlen/a, a može ga podneti i sam/a kandidat/kandidatkinja.

Pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice rešenjem odlučuje o zahtevu za polaganje ispita.

Kandidat/kandidatkinja se najkasnije 30 dana pre započetog ispita obaveštava o datumu, mestu, vremenu i visini naknade za polaganje ispita.

Ispiti se organizuju više puta u toku meseca, tokom cele godine, osim u avgustu.

Kandidatu/kandidatkinji koji/koja je položio/la ispit izdaje se uverenje o položenom državnom stručnom ispitu.

Uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, na zahtev kandidata, može se izdati i na dva jezika. Dvojezično uverenje ispisuje se na srpskom jeziku i na jednom od jezika manjinskih nacionalnih zajednica, koji su u službenoj upotrebi u organima uprave AP Vojvodine (mađarski, slovački, hrvatski, rumunski i rusinski jezik).

Za sve informacije u vezi sa stručnim ispitima, možete se obratiti:
Slađani Rakić – sekretarki Ispitne komisije za kandidate/kandidatkinje s visokim obrazovanjem (kancelarija: I/68; broj telefona: 021/487-4227)
Elviri Štrbac – sekretarki Ispitne komisije za kandidate/kandidatkinje sa srednjim obrazovanjem (kancelarija: I/68; brojevi telefona: 021/487-4460)

Obrazac zahteva za polaganje državnog stručnog ispita Preuzmi

Materijali za pripremu:
Ispitna pitanja za kandidate sa visokim obrazovanjemPreuzmi
Ispitna pitanja za kandidate sa srednjim obrazovanjemPreuzmi
Priručnik za polaganje Državnog stručnog ispita Preuzmi
Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", broj: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14)Preuzmi
Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Službeni glasnik RS" br. 97/08, 53/10, 66/11-US i 67/13-US)Preuzmi

Propisi kojima je regulisan državni stručni ispit:
Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Sl. glasnik RS” broj 16/2009 i 84/2014)
Zakon o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, broj: 79/05 101/07 i 95/2010) član 84.
Zakon o državnim službenicima („Sl. glasnik RS”, broj: 79/05, 81/05, 64/05, 64/07, 67/07 i 116/08) član 100–102.
Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Sl. glasnik RS”, broj: 16/09)
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. glasnik RS”, broj:99/09) član 78.
Odluka o pokrajinskoj upravi („Sl. glasnik RS”, broj: 20/2012 i 26/2012) član 50.

27.08.2014