media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Ispit za sekretare ustanova obrazovanja i vaspitanja

Službena evidencija kandidata koji su polagali stručni ispit za sekretare ustanova vodi se u Pokrajinskom sekretarijatu na osnovu člana 26. Pravilnika o polaganju stručnog ispita za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 08/2011), a u vezi sa članom 33. stav 1. tačka 25. i članom 34. stav 1. tačka 29. Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS” br. 99/2009, 67/2012 – Odluka US RS br. IUz-353/2009) i članom 185. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 i 10/19).

Evidencijom su obuhvaćeni svi kandidati koji su polagali ispit za sekretare ustanova u organizaciji AP Vojvodine i ona sadrži ime i prezime kandidata, mesto i godinu rođenja, kada je i na kojoj visokoškolskoj ustanovi izdata diploma, naziv ustanove koja je podnela prijavu za polaganje stručnog ispita i uspeh na stručnom ispitu.

Uverenje se izdaje na osnovu zahteva koji treba da sadrži:
- ime i prezime kanidata,
- JMBG,
- naziv ustanove koja je prijavila kandidata za polaganje ispita,
- datum polaganja

Potpisan zahtev može se poslati putem mejla, putem pošte ili se može lično predati u pisarnicu pokrajinskih organa.

Uz zahtev je potrebno dostaviti dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi od 640 dinara (prema tarifnim brojevima 1. i 11. važeće Tarife republičkih administrativnih taksi) na račun Budžeta Republike Srbije, br. 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 11-223.

Kontakt osoba odgovorna za vođenje evidencije:
Marija Surdućan
tel: 021/487-45-66
imejl: marija.surducan@vojvodina.gov.rs

02.12.2019