media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Državni stručni ispit

Službena evidencija kandidata koji su polagali državni stručni ispit vodi se u Pokrajinskom sekretarijatu na osnovu člana 27. Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Službeni glasnik RS” br. 16/09, 84/14, 81/16, 76/17 i 60/18) u vezi sa članom 78. Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS” br. 99/2009, 67/2012 – Odluka US RS br. IUz-353/2009).

Evidencijom su obuhvaćeni svi kandidati koji su polagali državni stručni ispit u organizaciji nadležnog organa AP Vojvodine i ona sadrži ime i prezime kandidata, jedinstveni matični broj građana, školsku spremu, naziv organa ili organizacije u kojoj je zaposlen, datum polaganja ispita i podatke o uspehu na ispitu.

Uverenja se izdaju na osnovu zahteva koji treba da sadrži:
- ime i prezime,
- JMBG,
- prebivalište,
- kontakt telefon,
- mesec i godinu polaganja ispita.

Potpisan zahtev može se poslati putem mejla, putem pošte ili se može lično predati u pisarnicu pokrajinskih organa.
Uz zahtev je potrebno dostaviti dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi od 640 dinara (prema tarifnim brojevima 1. i 11. važeće Tarife republičkih administrativnih taksi) na račun Budžeta Republike Srbije, br. 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 11-223.

Kontakt osobe odgovorne za vođenje evidencije:
Ankica Jukić Mandić
tel: 021/487-42-13
imejl: ankica.jukic@vojvodina.gov.rs

Elvira Štrbac
tel: 021/487-44-60
imejl: elvira.strbac@vojvodina.gov.rs

02.12.2019