media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Службени лист АПВ

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице издавач је „Службеног листа Аутономне покрајине Војводине”. Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 23. децембра 2014. године, донела је Покрајинску скупштинску одлуку о објављивању прописа и других аката. Ступањем на снагу ове одлуке, престала је да важи Одлука о објављивању одлука и других аката органа Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, бр. 15/92).
У важећој одлуци утврђено је да се Статут, покрајинске скупштинске одлуке и други општи акти Скупштине Аутономне покрајине Војводине, као и покрајинске уредбе и други општи акти Покрајинске владе објављују у „Службеном листу АПВ”, пре ступања на снагу.
Акти Покрајинске владе, изузев аката из става 1. овог члана, акти покрајинских органа управе и других органа и организација објављују се у „Службеном листу АПВ” када је то тим актима предвиђено.

„Службени лист АПВ” објављује се на српском језику и ћириличком писму и на мађарском, словачком, хрватском, румунском и русинском језику и писму.
Изглед „Службеног листа АПВ” уређен је Правилником о изгледу „Службеног листа Аутономне Покрајине Војводине”.
Први „Службени лист АПВ” објављен је 1. маја 1945. године, на основу Одлуке о привременој организацији и делокругу рада Народноослободилачких одбора на територији Војводине.

23.10.2015