media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Финансијска помоћ саветима

Од 2004. године, у Буџету АП Војводине обезбеђују се посебна средства за финансијску подршку рада националних савета мањинских националних заједница, као облика остваривања мањинске самоуправе у области културе, образовања, информисања и службене употребе језика националних мањинских заједница.
Средства се обезбеђују за финансирање сталних трошкова националних савета и редовне делатности националних савета, која пореазумева финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области образовања, културе, обавештавања и службене употребе језика и писма националне мањине и финансирање рада установа, фондација и привредних друштава, чији је оснивач или суоснивач национални савет или чија су оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет.

Начин расподеле средстава регулисан је Покрајинском скупштинском одлуком о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина („Сл.лист АПВ“, број 8/2019).Право на доделу средстава имају регистровани национални савети са седиштем на територији АП Војводине, уз услов да број припадника/припадница националне заједнице коју они представљају на територији АП Војводине чини више од половине укупног броја припадника/припадница те националне заједнице у Републици Србији или да је њихов број већи од 10.000, према званичним подацима Републичког завода за статистику, с последњег пописа становништва.

Покрајинска скупштинска одлука о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина

25.11.2019