media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Davanje saglasnosti na sadržinu i izgled pečata

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) nadležan je za davanje saglasnosti na sadržinu i izgled pečata organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja koji imaju sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Takođe, Sekretarijat vodi evidenciju o pečatima koja sadrži podatke o saglasnosti za nabavku pečata, o broju primeraka pečata, datumu početka upotrebe pečata, uništenim, nestalim i izgubljenim pečatima, kao i o otiscima pečata.

Organ autonomne pokrajine, organ jedinice lokalne samouprave i imaoci javnih ovlašćenja koji imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine Sekretarijatu podnose zahtev za saglasnost na sadržinu i izgled pečata.

Sekretarijat o zahtevu odlučuje najkasnije u roku od tri dana od dana od dana prijema zahteva u Prijemnoj kancelariji pisarnice.

Pečat, u skladu sa zakonom, sadrži: naziv i mali grb Republike Srbije, naziv autonomne pokrajine, te naziv i sedište organa odnosno organizacije (npr. Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Opština Irig, Irig, mali grb Republike Srbije). U slučaju kada se tekst pečata organa ispisuje i na jeziku i pismu nacionalnih manjinskih zajednica, tekst pečata na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, ispisuje se u svakom krugu iznad grba Republike Srbije, a tekst na jeziku i pismu nacionalnih manjinskih zajednica ispisuje se u nastavku svakog kruga, zaključno sa sedištem organa. Sadržina malog pečata je ista i ispisana je na isti način, kao i sadržina velikog pečata. U malom pečatu, naziv državnog i drugog organa može biti skraćen, ali tako da se iz skraćenog teksta nedvosmisleno vidi čiji je pečat.
Tekst pečata pokrajinskih organa i službi koje osniva AP Vojvodina ispisuje se u koncentričnim krugovima oko malog grba R.S, grba i tradicionalnog grba AP Vojvodine koji se postavljaju desno od grba R.S.

Zakonom je utvrđen i izgled pečata: pečat ima oblik kruga u čijoj sredini je mali grb Republike Srbije. Tekst pečata ispisuje se u koncentričnim krugovima oko malog grba Republike Srbije i to na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, a na teritoriji na kojoj su u službenoj upotrebi i jezik i pismo pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica, ispisuje se i na tim jezicima i pismima, u skladu sa zakonom i statutom grada, odnosno opštine.
Prečnik velikog pečata, koji se ispisuje samo na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, iznosi 32 mm, a pečat čiji se tekst ispisuje na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom i na jezicima i pismima manjinskih nacionalnih zajednica može imati prečnik od 40 mm do 60 mm. Prečnik malog pečata ne može biti manji od 20 mm, niti veći od 28 mm.
Podnosioci zahteva, u skladu sa zakonom, mogu imati više primeraka pečata koji moraju biti istovetni po sadržini i veličini. Svaki primerak pečata obeležava se rednim brojem, rimskom cifrom koja se stavlja ispod malog grba Republike Srbije (između malog grba Republike Srbije i sedišta podnosioca zahteva).
Pečat državnog organa i drugih organa, odnosno organizacije može da izrađuje jedino pečatoreznica koja ima ovlašćenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i to na osnovu rešenja Sekretarijata, kojim je data saglasnost na sadržinu i izgled pečata.

Pečat koji je postao neodgovarajući zbog istrošenosti, oštećenja, promene uređenja državnih i drugih organa (npr. Prestanak rada organa ili ukidanje unutrašnje jedinice), odnosno prestanka vršenja javnih ovlašćenja, stavlja se van upotrebe i mora se uništiti. Pečat uništava komisija tog organa i o tome obaveštava Sekretarijat.

Nestanak ili gubitak pečata takođe se odmah prijavljuje Sekretarijatu, te se pečat oglašava nevažećim u „Službenom listu APV”, u roku od tri dana od dana saznanja za nestanak ili gubitak pečata.Nestalim ili izgubljenim pečatom smatra se pečat koji nije dostupan licu ovlašćenom za čuvanje i upotrebu pečata. Nestali ili izgubljeni pečat smatra se nevažećim od dana prijavljivanja organu nadležnom za davanje saglasnosti. U slučaju kasnijeg pronalaska – pečat će se uništiti.

Za prekršaje navedenih zakonskih odredbi propisane su kazne zatvora i novčane kazne (vidi Zakon o pečatu državnih i drugih organa).

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona, osim u delu koji se odnosi na rad pečatoreznica, vrši Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, preko upravne inspekcije

Zakon o pečatu državnih i drugih organa („Službeni glasnik RS“, broj: 101/07 i 49/21)

Službene evidencije

Za sve potrebne informacije u vezi sa davanjem saglasnosti na sadržinu i izgled pečata možete se obratiti Bojani Makivić (kancelarija 63a/I, telefon 487- 4373) i Dijani Katona, višem savetniku – načelniku odeljenja (kancelarija 63/I, telefon 487- 4427).

24.05.2021