media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

A pecsét tartalmának és formájának jóváhagyása

Az autonóm tartományi szerv, a helyi önkormányzati szerv és a Vajdaság AT területén székhellyel rendelkező közmegbízatású szervezetek pecsétje tartalmának és kinézetének jóváhagyására a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Tikárság (a továbbiakban: Titkárság) az illetékes. Emellett, a Titkárság a pecsétekről nyilvántartást vezet, amely adatokat tartalmaz a pecsét kidolgozására vonatkozó engedélyről, a pecsét példányszámáról, használata megkezdésének dátumáról, a megsemmisített, eltűnt és elveszett pecsétekről, valamint a pecsétlenyomatokról.

Az autonóm tartományi szerv, a helyi önkormányzat szerve és a Vajdaság AT területén székhellyel rendelkező közmegbízatású szervezetek e Titkársághoz kérelmet nyújtanak be a pecsét tartalmának és kinézetének jóváhagyására (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el).
A Titkárság a kérelemről legkésőbb három napon belül határoz a kérelemnek az iktatóirodában való átvételétől számítva.

A törvénnyel összhangban, a pecsétnek tartalmaznia kell: A Szerb Köztársaság elnevezését és kiscímerét, az autonóm tartomány elnevezését, a szerv illetve a szervezet elnevezését és székhelyét (például Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány, Ürög község, Ürög, a Szerb Köztársaság kiscímere). Abban az esetben, ha a pecsét szövegét a nemzeti kisebbségi közösség nyelvén és írásán is ki kell írni, a pecsét szövegét szerb nyelven és cirill írással kell kiírni a Szerb Köztársaság címere feletti minden körben, a nemzeti kisebbségek nyelvén és írásával mindegyik kör folytatásában kell kiírni, a szerv székhelyével bezárólag. A kispecsét tartalma azonos és azonos módon kell kiírni, mint a nagypecséten. A kispecséten az állami vagy egyéb szerv elnevezése rövidíthető, de úgy, hogy a rövidített szövegből kétséget kizáróan látható legyen, kié a pecsét.
A tartományi szervek és a Vajdaság AT által alapított szolgálatok pecsétjének szövegét koncentrikus körökben kell kiírni az SZK kiscímere és Vajdaság AT hagyományos címere körül, mely címer az SZK címerétől jobbra jobbra helyezkedik el.
A törvény pecsét kinézetét is szabályozza: a pecsét kör alakú, közepén a Szerb Köztársaság kiscímere található. A pecsét szövegét a Szerb Köztársaság kiscímere körül kell kiírni koncentrikus körökben, szerb nyelven, cirill írásmóddal, azokon a területken pedig, amelyeken hivatalos használatban van a nemzeti kisebbségi közösségek tagjainak nyelve és írása is, e nyelveken és írásmóddal is kiírásra kerül, a törvénnyel és a város, illetve község statútumával összhangban.
A csak szerb nyelven, cirill írással készülő nagypecsét átmérője 32 mm, annak a pecsétnek pedig, melynek szövegét szerb nyelven cirill írással és a nemzeti kisebbségi közösségek nyelvén és írásával is kiírják, megengedett átmérője 40-60 mm. A kispecsét átmérője nem lehet 20 mm-nél kisebb, és 28 mm-nél nagyobb.
A kérelmezők, a törvénnyel összhangban, a pecsét több példányával rendelkezhetnek, de taralmuk és nagyságuk szerint azonosaknak kell lenniük. A pecsét mindegyik példányát sorszámmal, római számjegyekkel kell megjelölni a Szerb Köztársaság kiscímere alatt (a Szerb Köztársaság kiscímere és a kérelmező székhelye között).
Az állami szerv és egyéb szervek, illetve szervezetek pecsétjét csak a Szerb Köztársaság Belügyminisztériumának meghatalmazásával rendelkező pecsétvésnök dolgozhatja ki, mégpedig e Titkárságnak a pecsét tartalmát és kinézetét jóváhagyó határozata alapján.
A pecsétet, amely többé nem felel meg kopottsága, megkárosodása, az állami és egyéb szervek berendezésének változása (pl. A szerv működésének megszűnése vagy pedig belső egységének megszüntetése), illetve közmegbízatások végzésnek megszűnése következtében, használaton kívül helyezik és meg kell semmisíteni. A pecsétet az adott szerv bizottsága semmisíti meg, és erről tájékoztatja a Titkárságot.
A pecsét eltűnését vagy elvesztését szintén azonnal be kell jelenteni a Titkárságnak, majd a pecsétet érvénytelenné kell kihirdetni Vajdaság AT Hivatalos Lapjában három napon belül az eltűnést vagy elvesztést követően. Eltűnt vagy elvesztett pecsétnek azt a pecsétet kell tekinteni, amely nem hozzáférhető a pecsét őrzésével és használatával megbízott személy számára. Az eltűnt vagy elvesztett pecsétet érvénytelennek kell tekinteni a jóváhagyó szervnek való bejelentés napjától kedve. Későbbi fellelése esetén a pecsétet megsemmisítik.
A fenti törvények rendelkezéseinek megszegése esetén börtönbüntetés és pénzbírság szabható ki (lásd Az állami és egyéb szervek pecsétjéről szóló törvényt).
A jelen törvény rendelkezéseinek alkalmazása feletti felügyeletet, a közigazgatási felügyülesőség révén az Allamigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium végzi, kivéve a pecsétvésnök munkájára vonatkozó részben.

Az állami és más szervek pecsétjéről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 101/07. és 49/2021. szám) (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)

Hivatalos nyilvántartások

A pecsét tartalmának és kinézetének jóváhagyásával kapcsolatos valamennyi szükséges információt Bojana Makivić tanácsostól (63a/I. iroda, telefon 487-4373) és Dijana Katona főtanácsos – osztályvezetőtől (63a/I. iroda, telefon 487 -4427) kérhet.

24.05.2021