media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Предшколски установи у АПВ


Зоз Законом о основох системи образованя и воспитаня («Службени глашнїк РС», число 88/17 и 27/18 – др. закон), ушорени основи системи предшколского воспитаня и образованя, основного и штреднього образованя и воспитаня и образованя одроснутих, а зоз Законом о предшколским воспитаню и образованю («Службени глашнїк РС», число 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 10/2019) ушорена обласц предшколского воспитаня и образованя як часц єдинственей системи образованя и воспитаня.
Правилнїк о основох програми предшколского воспитаня и образованя обявени у «Службеним глашнїку РС – Просвитни глашнїк», число 16/2018, а ступел на моц 25.9.2018. року. З тим правилнїком ше утвердзує основи програми предшколского воспитаня и образованя и вони основа за: виробок предшколскей програми, за розвиванє розличних програмох и формох у предшколским воспитаню и образованю, виробку критериюмох за провадзенє и вреднованє квалитету предшколского воспитаня и образованя и унапредзованє предшколскей установи у цалосци.
Як часц обовязного образованя и воспитаня хторе тирва дзевец роки, починаюци од школского 2006/2007 року, родичи длужни уписац дзецко до предшколскей установи и ходзиц на обовязну пририхтуюцу предшколску програму хтора тирва штири годзини дньово, найменєй дзевец мешаци.
Воспитно-образовну роботу у предшколских установох ше витворює на сербским, мадярским, словацким, румунским, руским и горватским язику, алє и двоязично у национално мишаних штредкох, як и на странских язикох, у АП Войводини на вкупно осем язикох.
Дїялносц предшколского воспитаня и образованя ше окончує у предшколскей установи, а винїмково ю мож окончовац и у школи, у складзе зоз законом.

Адресар явних и приватних предшколских установох у АП Войводини Превежнї (Документ моментално доступни лєм на сербским язику)

02.12.2022