media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Предшколске установе у АП Војводини

Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др.закон), уређене су основе система предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања и васпитања и образовања одраслих, а Законом о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС”, број 18/2010, 101/2017, 113/2017-др. закон, 95/2018- др. закон и 10/2019) уређена је област предшколског васпитања и образовања као део јединственог система образовања и васпитања.
Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања објављен је у “Службеном гласнику РС – Просветни гласник”, бр. 16/2018, а ступио је на снагу 25.09.2018. године. Овим правилником утврђују се основе програма предшколског васпитања иобразовања и оне су основа за: израду предшколског програма, за развијање различитих програма и облика у предшколском васпитању и образовању, израду критеријума за праћење и вредновање квалитета предшколског васпитања иобразовања и унапређивање предшколске установе у целини.
Као део обавезног образовања и васпитања у деветогодишњем трајању, почев од школске 2006/2007. године родитељи су дужни да упишу дете у предшколску установу, ради похађања обавезног припремног предшколског програма у трајању од четири сата дневно, најмање девет месеци.
Васпитно-образовни рад у предшколским установама остварује се на српском језику, а за припаднике националних мањина на језику националне мањине, а може да се остварује и двојезички на језику националне мањине и на српском језику, као и на страном језику односно двојезички на страном језику и на српском језику или двојезички на страном језику и на језику националне мањине.
Делатност предшколског васпитања и образовања обавља се у предшколској установи, а изузетно може да се обавља и у школи, у складу са законом.
Правилником о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе („Службени гласник ПС-Просветни гласник“, бр.1/2019 од 11.2.2019.), уређени су ближи услови у погледу простора, опреме, дидактичких средстава и запослених које треба да испуњава предшколска установа за почетак рада и обављање делатности.
Покрајински секретаријат за образовање утврђује услове за оснивање и почетак рада предшколске установе у сарадњи са органима локалне самоуправе. Услови за оснивање, почетак рада као и за обављање делатности јесу да предшколска установа обезбеди: довољан број деце, програм, простор, опрему, средства за реализацију васпитно-образовног рада, васпитаче и стручне сараднике у складу с прописаним стандардима, средства за оснивање и рад, те хигијенско-техничке услове у складу са законом и статутом предшколске установе односно школе.
Установа може да почне с радом и обављањем делатности васпитања и образовања када се утврди да испуњава услове за оснивање, почетак рада и обављање делатности, када добије решење о верификацији и изврши упис у регистар надлежног органа.

Адресар предшколских установа Преузми
Адресар приватних предшколских установа у АП Војводини Преузми

23.07.2020