media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Predškolske ustanove u AP Vojvodini

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17 i 27/18 - dr.zakon), uređene su osnove sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih, a Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 18/2010, 101/2017, 113/2017-dr. zakon, 95/2018- dr. zakon i 10/2019) uređena je oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja i vaspitanja.
Pravilnik o osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja objavljen je u “Službenom glasniku RS – Prosvetni glasnik”, br. 16/2018, a stupio je na snagu 25.09.2018. godine. Ovim pravilnikom utvrđuju se osnove programa predškolskog vaspitanja iobrazovanja i one su osnova za: izradu predškolskog programa, za razvijanje različitih programa i oblika u predškolskom vaspitanju i obrazovanju, izradu kriterijuma za praćenje i vrednovanje kvaliteta predškolskog vaspitanja iobrazovanja i unapređivanje predškolske ustanove u celini.
Kao deo obaveznog obrazovanja i vaspitanja u devetogodišnjem trajanju, počev od školske 2006/2007. godine roditelji su dužni da upišu dete u predškolsku ustanovu, radi pohađanja obaveznog pripremnog predškolskog programa u trajanju od četiri sata dnevno, najmanje devet meseci.
Vaspitno-obrazovni rad u predškolskim ustanovama ostvaruje se na srpskom jeziku, a za pripadnike nacionalnih manjina na jeziku nacionalne manjine, a može da se ostvaruje i dvojezički na jeziku nacionalne manjine i na srpskom jeziku, kao i na stranom jeziku odnosno dvojezički na stranom jeziku i na srpskom jeziku ili dvojezički na stranom jeziku i na jeziku nacionalne manjine.
Delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja obavlja se u predškolskoj ustanovi, a izuzetno može da se obavlja i u školi, u skladu sa zakonom.
Pravilnikom o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti predškolske ustanove („Službeni glasnik PS-Prosvetni glasnik“, br.1/2019 od 11.2.2019.), uređeni su bliži uslovi u pogledu prostora, opreme, didaktičkih sredstava i zaposlenih koje treba da ispunjava predškolska ustanova za početak rada i obavljanje delatnosti.
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje utvrđuje uslove za osnivanje i početak rada predškolske ustanove u saradnji sa organima lokalne samouprave. Uslovi za osnivanje, početak rada kao i za obavljanje delatnosti jesu da predškolska ustanova obezbedi: dovoljan broj dece, program, prostor, opremu, sredstva za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada, vaspitače i stručne saradnike u skladu s propisanim standardima, sredstva za osnivanje i rad, te higijensko-tehničke uslove u skladu sa zakonom i statutom predškolske ustanove odnosno škole.
Ustanova može da počne s radom i obavljanjem delatnosti vaspitanja i obrazovanja kada se utvrdi da ispunjava uslove za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti, kada dobije rešenje o verifikaciji i izvrši upis u registar nadležnog organa.

Adresar predškolskih ustanova Preuzmi
Adresar privatnih predškolskih ustanova u AP Vojvodini Preuzmi

23.07.2020