media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Licencia vizsga tanárok, nevelők és szakmunkatársak részére

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság megszervezi a tanárok, nevelők és szakmunkatársak munkaengedély (licencia) vizsgáját.
A licencia vizsgát a tanárok, nevelők és szakmunkatársak munkaengedélyéről szóló szabályzattal (Az SZK Hivatalos Közlönye, 22/05., 51/08., 88/15., 105/15. és 48/16. szám) összhangban kell letenni.
A Vajdaság autonóm tartományi székhelyű oktatási és nevelési intézmények a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkársághoz nyújtják be a tanárok, nevelők és szakmunkatársak munkaengedély (licencia) vizsga iránti kérelmet.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat is mellékelni kell:
1. a megszerzett képzésről szóló oklevél hitelesített másolata;
2. a munkaszerződés másolata;
3. az intézmény jelentése a munkába való bevezetésről szóló program elsajátításáról,
4. bizonylat a licencia vizsga költségeinek befizetéséről (tartalmaznia kell a jelölt nevét és családi nevét, akinek a befizetést szánják),
5. a felsőoktatási intézmény bizonylatának hitelesített másolata arra vonatkozóan, hogy a jelölt eleget tesz Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 142. szakaszában említett feltételeknek.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK A MELLÉKELT DOKUMENTUMOKKAL KAPCSOLATOBAN:
• A dokumentumok hitelesített fénymásolatának kizárólag az illetékes szerv által hitelesített fénymásolatok tekinthetők.
• A megszerzett felsőfokú képzettségről szóló oklevél közokirat, amely bizonyíték a megszerzett képzettségről.
• A munkaviszony létesítéséről szóló határozatból vagy a munkaviszonyt szabályozó szerződésből nyilvánvalónak kell lennie, hogy a jelölt milyen munkakörbe van bejelentve, illetve, az intézmény köteles bizonylatot kiadni a munkakör pontos megjelöléséről.
• Az igazgató határozatával alakított bizottság a gyakornoknak az intézményben végzett egy évi munkáját követően, de legkésőbb a mentor jelentéstételétől eltelt 15 napon belül ellenőrzi, hogy a gyakornok elsajátította-e a munkába való bevezetés programját.
• A jelölteknek, akik 2012.szeptember 1-ig létesítettek munkaviszonyt  A tanárok, a nevelők és a szakmunkatársak munkaengedélyéről szóló szabályzat 15. szakasza 2. bekezdésének 5. pontja alapján, mellékelniük kell a leckekönyv hitelesített másolatát vagy a felsőoktatási intézmény bizonylatát a pedagógia és a pszichológia vizsgákról;
• A jelölteknek, akik 2012. szeptember 1-jétől létesítettek munkaviszonyt  Az általános iskolai oktatásról és nevelésről szóló törvény 8. szakaszának 4. bekezdése és 121. szakaszának 9. bekezdése alapján, valamint a 179. szakaszával kapcsolatban, mellékelniük kell a felsőoktatási intézmény által kiadott bizonyítványt a pszichológiai, a pedagógiai és módszertani tudományágban szerzett képzéséről, amelyet a felsőoktatási intézményben a tanulmányok folyamán vagy az oklevél megszerzése után szereztek és az intézményben az európai pontátszámítási rendszerrel összhangban legalább 30 pontot, a gyakorlatban pedig hat pontot értek el.

A jelöltek, akik 2012. szeptember 1-je előtt létesítettek munkaviszonyt, de nem tették le a pszichológiai és pedagógiai tantárgyakat, előzetes tudáspróbát tesznek a szóban forgó tárgyakból.

A licencia vizsga iránti kérelmet a szükséges dokumentumokkal az alábbi címre kell elküldeni: Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány, Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság, 21000 Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 16., "licencia vizsga" megjelöléssel.

A licencia vizsga/a pszichológia és pedagógia előzetes vizsga letételére vonatkozó értesítést (időpont, hely, osztály, nevelői csoport, tantárgy, illetve terület) az intézmény számára a kijelölt vizsganap előtt legalább 15 nappal meg kell küldeni.

Az óra – tanítási egység, tevékenység, illetve esszé témájáról szóló értesítést a jelölt számára azon intézmény által kell megküldeni, amelyben munkaviszonyban van, rendszerint három nappal a vizsgára kijelölt időpont előtt.
A licencia megszerzésére vonatkozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, az óra megtartásával, a tevékenység lefolytatásával, illetve az esszé bemutatásával kezdődik.

Az írásbeli rész felöleli: az óra előkészítését – tanár, a nevelő tevékenységének előkészítését – nevelő, illetve az esszé előkészítését – szakmunkatárs.
A jelölt a vizsgázást az óra vagy a tevékenység írásbeli előkészítésével, illetve írásbeli esszével kezdi meg. Az előkészület a tanár és a nevelő esetében két oldal írott szöveg lehet, illetve a szakmunkatárs esetében hat oldal esszé.
A vizsga szóbeli része a következők ellenőrzéséből áll:
1. a gyakornoknak az önálló oktató-nevelő munkára való felkészültsége;
2. a gyakornoknak a konkrét pedagógiai szituáció megoldására való felkészültsége;
3. az oktatási és nevelési jogszabályok ismerete.
Az első licencia vizsga költségeit az az intézmény viseli, amelyben a jelölt munkaviszonyban van, a megismételt vizsga egy részének vagy a teljes vizsga költségeit a jelölt viseli.
A jelöltnek, akinek a licencia vizsga folyamán megszűnik a munkaviszonya az intézményben, a törvénnyel összhangban joga van folytatni a megkezdett vizsgát, azzal, hogy akkor a vizsga költségeit az új kérelem benyújtásakor a jelölt viseli.
A licencia vizsga költségeinek 10 000,00 dináros összegét (megismételt vizsga esetében: egy vizsgarészre – 4500,00; két vizsgarészre – 6500,00), a következő módon kell befizetni:
• zsírószámla: 840-742331843-51
• modell és hivatkozási szám: 97 902238025163
• Felhasználó: Vajdaság AT költségvetése, Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság
• A befizetés célja: A licencia vizsga költségeinek megtérítése.

A tanárok, a nevelők és a szakmunkatársak munkaengedélyéről szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 22/05., 51/08. és 88/15. szám) (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)
Vizsgakérdések – oktatási és nevelési jogszabályok Az oktatási és nevelési jogszabályok ismeretéből való felkészülés forrásai. (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)
Források az oktatási és nevelési jogszabályok ismeretének elékészítésére. (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)

További információk:
Brankica Kovačević – kapcsolattartó személy a licencia vizsgák megszervezésére
(III/19. számú iroda, telefon: 021/487-45-66)
e-mail: brankica.kovacevic@vojovodina.gov.rs

06.07.2020