media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Licencia vizsga tanárok, nevelők és szakmunkatársak részére

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság megszervezi a tanárok, nevelők és szakmunkatársak munkaengedély (licencia) vizsgáját.
A licencia vizsgát a tanárok, nevelők és szakmunkatársak munkaengedélyéről szóló szabályzattal (Az SZK Hivatalos Közlönye, 22/05., 51/08., 88/15., 105/15. és 48/16. szám) összhangban kell letenni.
A Vajdaság autonóm tartományi székhelyű oktatási és nevelési intézmények a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkársághoz nyújtják be a tanárok, nevelők és szakmunkatársak munkaengedély (licencia) vizsga iránti kérelmet.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat is mellékelni kell:
1. a megszerzett képzésről szóló oklevél hitelesített másolata;
2. a munkaszerződés másolata;
3. az intézmény jelentése a munkába való bevezetésről szóló program elsajátításáról,
4. bizonylat a licencia vizsga költségeinek befizetéséről (tartalmaznia kell a jelölt nevét és családi nevét, akinek a befizetést szánják),
5. a felsőoktatási intézmény bizonylatának hitelesített másolata arra vonatkozóan, hogy a jelölt eleget tesz Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 142. szakaszában említett feltételeknek.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK A MELLÉKELT DOKUMENTUMOKKAL KAPCSOLATOBAN:
• A dokumentumok hitelesített fénymásolatának kizárólag az illetékes szerv által hitelesített fénymásolatok tekinthetők.
• A megszerzett felsőfokú képzettségről szóló oklevél közokirat, amely bizonyíték a megszerzett képzettségről.
• A munkaviszony létesítéséről szóló határozatból vagy a munkaviszonyt szabályozó szerződésből nyilvánvalónak kell lennie, hogy a jelölt milyen munkakörbe van bejelentve, illetve, az intézmény köteles bizonylatot kiadni a munkakör pontos megjelöléséről.
• Az igazgató határozatával alakított bizottság a gyakornoknak az intézményben végzett egy évi munkáját követően, de legkésőbb a mentor jelentéstételétől eltelt 15 napon belül ellenőrzi, hogy a gyakornok elsajátította-e a munkába való bevezetés programját.
• A jelölteknek, akik 2012.szeptember 1-ig létesítettek munkaviszonyt  A tanárok, a nevelők és a szakmunkatársak munkaengedélyéről szóló szabályzat 15. szakasza 2. bekezdésének 5. pontja alapján, mellékelniük kell a leckekönyv hitelesített másolatát vagy a felsőoktatási intézmény bizonylatát a pedagógia és a pszichológia vizsgákról;
• A jelölteknek, akik 2012. szeptember 1-jétől létesítettek munkaviszonyt  Az általános iskolai oktatásról és nevelésről szóló törvény 8. szakaszának 4. bekezdése és 121. szakaszának 9. bekezdése alapján, valamint a 179. szakaszával kapcsolatban, mellékelniük kell a felsőoktatási intézmény által kiadott bizonyítványt a pszichológiai, a pedagógiai és módszertani tudományágban szerzett képzéséről, amelyet a felsőoktatási intézményben a tanulmányok folyamán vagy az oklevél megszerzése után szereztek és az intézményben az európai pontátszámítási rendszerrel összhangban legalább 30 pontot, a gyakorlatban pedig hat pontot értek el.

A jelöltek, akik 2012. szeptember 1-je előtt létesítettek munkaviszonyt, de nem tették le a pszichológiai és pedagógiai tantárgyakat, előzetes tudáspróbát tesznek a szóban forgó tárgyakból.

A licencia vizsga iránti kérelmet a szükséges dokumentumokkal az alábbi címre kell elküldeni: Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány, Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság, 21000 Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 16., "licencia vizsga" megjelöléssel.

A licencia vizsga/a pszichológia és pedagógia előzetes vizsga letételére vonatkozó értesítést (időpont, hely, osztály, nevelői csoport, tantárgy, illetve terület) az intézmény számára a kijelölt vizsganap előtt legalább 15 nappal meg kell küldeni.

Az óra – tanítási egység, tevékenység, illetve esszé témájáról szóló értesítést a jelölt számára azon intézmény által kell megküldeni, amelyben munkaviszonyban van, rendszerint három nappal a vizsgára kijelölt időpont előtt.
A licencia megszerzésére vonatkozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, az óra megtartásával, a tevékenység lefolytatásával, illetve az esszé bemutatásával kezdődik.

Az írásbeli rész felöleli: az óra előkészítését – tanár, a nevelő tevékenységének előkészítését – nevelő, illetve az esszé előkészítését – szakmunkatárs.
A jelölt a vizsgázást az óra vagy a tevékenység írásbeli előkészítésével, illetve írásbeli esszével kezdi meg. Az előkészület a tanár és a nevelő esetében két oldal írott szöveg lehet, illetve a szakmunkatárs esetében hat oldal esszé.
A vizsga szóbeli része a következők ellenőrzéséből áll:
1. a gyakornoknak az önálló oktató-nevelő munkára való felkészültsége;
2. a gyakornoknak a konkrét pedagógiai szituáció megoldására való felkészültsége;
3. az oktatási és nevelési jogszabályok ismerete.
Az első licencia vizsga költségeit az az intézmény viseli, amelyben a jelölt munkaviszonyban van, a megismételt vizsga egy részének vagy a teljes vizsga költségeit a jelölt viseli.
A jelöltnek, akinek a licencia vizsga folyamán megszűnik a munkaviszonya az intézményben, a törvénnyel összhangban joga van folytatni a megkezdett vizsgát, azzal, hogy akkor a vizsga költségeit az új kérelem benyújtásakor a jelölt viseli.
A licencia vizsga költségeinek 10 000,00 dináros összegét (megismételt vizsga esetében: egy vizsgarészre – 4500,00; két vizsgarészre – 6500,00), a következő módon kell befizetni:
• zsírószámla: 840-742331843-51
• modell és hivatkozási szám: 97 902238025163
• Felhasználó: Vajdaság AT költségvetése, Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság
• A befizetés célja: A licencia vizsga költségeinek megtérítése.

A tanárok, a nevelők és a szakmunkatársak munkaengedélyéről szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 22/05., 51/08. és 88/15. szám)
Vizsgakérdések – oktatási és nevelési jogszabályok Az oktatási és nevelési jogszabályok ismeretéből való felkészülés forrásai.
Források az oktatási és nevelési jogszabályok ismeretének elékészítésére.

További információk:
Brankica Kovačević – kapcsolattartó személy a licencia vizsgák megszervezésére
(III/19. számú iroda, telefon: 021/487-45-66)
e-mail: brankica.kovacevic@vojovodina.gov.rs

06.07.2020