media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Oznámenie týkajúce sa rovesníckeho násilia v Základnej škole Sonje Marinković v Subotici


V súvislosti s ďalšou nešťastnou udalosťou – rovesníckeho násilia, ku ktorému tentoraz došlo v Základnej škole Sonje Marinković v Subotici, pri ktorom jedno dieťa utrpelo ťažké zranenia, vyjadrujeme znepokojenie nad čoraz častejšími prípadmi rovesníckeho násilia vo výchovno-vzdelávacích ustanovizniach.

Podľa informácií, ktoré dostal Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín - národnostných spoločenstiev od povereného školského inšpektora mestskej správy Mesta Subotica, škola prijala všetky potrebné opatrenia predpísané Všeobecným protokolom na ochranu detí pred zneužívaním a zanedbávaním a Osobitným protokolom na ochranu detí a žiakov pred násilím, zneužívaním a zanedbávaním vo výchovno-vzdelávacích ustanovizniach.

Okrem toho sa dnes uskutočnilo zasadnutie Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl v Subotici, na ktorom sa analyzovala situácia v subotických školách v oblasti rovesníckeho násilia. Na zasadnutí sa dospelo k záveru, že v nasledujúcom období je potrebné častejšie upozorňovať na možné príčiny a dôsledky rovesníckeho násilia – tak deťom, ako aj rodičom. Taktiež je veľmi dôležité čo najviac oboznamovať rodičov s obsahom, ktorý je charakterizovaný ako digitálne násilie, ktorému je na sociálnych sieťach vystavených veľa detí a ktorý je veľmi často príčinou nepríjemných udalostí.

Zástupca náčelníka Policajnej správy v Subotici na spomínanom zasadnutí vyzval školy na intenzívnejšiu spoluprácu, z ktorej môžu mať prospech všetci – deti, rodičia, školy aj inštitúcie. Zástupca náčelníka ku konkrétnemu prípadu, ktorý sa stal v ZŠ Sonje Marinković, uviedol, že o prípade vedia všetky relevantné inštitúcie a konajú v súlade so svojimi kompetenciami.

Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev týmto vyjadruje poľutovanie nad následkami nešťastnej udalosti a opätovne apeluje na všetky výchovno-vzdelávacie inštitúcie, aby v plnej miere dodržiavali ustanovenia protokolu o predchádzaní násiliu a podporovali preventívne opatrenia rezortných orgánov v súvislosti s prevenciou rovesníckeho násilia.

23.11.2022