media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Az intézmények hitelesítése


A hitelesítés az alapfokú oktatási és nevelési tevékenység folytatásához szükséges tér, felszerelés, taneszközök és az oktató káderek tekintetében előirányozott feltételek teljesítésének megállapítási eljárása. A hitelesítés közvetlenül kapcsolódik az intézmények (iskoláskor előtti intézmények, általános és középiskolák) hálózatáról szóló dokumentumhoz, valamint az intézmény bővített tevékenységéhez.
Az intézmények hitelesítésének eljárása Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvényben megállapított kötelezettség. Valamennyi intézmény, amely (a hivatkozott törvény 89. szakaszában előirányozott) nevelési és oktatási tevékenységet folytat, köteles az illetékes szervhez, illetve a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkársághoz (Vajdaság autonóm tartományi székhellyel rendelkező intézmények esetében), a hivatkozott törvényben előirányozott teljes dokumentációval együtt, intézmény hitelesítése iránti kérelmet benyújtani.
A nevelés és oktatás területén az intézmények megalapításához az alábbi dokumentációt kell benyújtani:
1. A munka megkezdésére és a nevelési-oktatási tevékenység folytatására előirányozott feltételek teljesítésének megállapítására irányuló kérelmet, amely tartalmazza: az intézmény elnevezését, székhelyét és fajtáját, a nevelő-oktató munkaprogramot, a nyelvet, amelyen a nevelési-oktatási tevékenységet valósítják meg, az alapítás indokokát és indokoltságát, továbbá az alapító által a munka megkezdéséhez és a tevékenység folytatásához biztosított feltételeket.
2. A munka megkezdésére és a nevelési-oktatási tevékenység folytatására előirányozott feltételek teljesítéséről szóló tanulmányt. A tanulmánynak az alábbiakat kell tartalmaznia: alapvető adatokat az intézményről és az intézmény általános felszereltségéről, a térbeli feltételeket, a felszerelést és a taneszközöket, a meglévő felszerelések részletezésével, a szabályzattal összhangban, továbbá a káder feltételeket (fel kell tüntetni az az intézményben meghatározatlan időre alkalmazott és a tevékenység ellátásában részt vevő oktatók, nevelők és szakmunkatársak neveit, továbbá a szakképzettségük fokát és fajtáját, valamint egyéb információkat), illetve a megalapítás folyamatában lévő intézmény esetében az oktatók, a nevelők és a szakmunkatársak jóváhagyási nyilatkozatát, hogy legkésőbb az intézmény munkája megkezdésének napjával munkaviszonyt létesíthessenek, a higiéniai - műszaki (egészségügyi és tűzvédelmi) feltételek teljesítéséről szóló bizonyítékot, a jelen területet szabályozó törvénnyel és jogszabályokkal összhangban, továbbá a nevelő - oktató programot.
3. Az intézmény alapító okiratát (határozatot – ha egy alapítóról van szó, illetve szerződést – ha két vagy több alapítóról van szó).
4. Az üzleti bank garanciáját arról, hogy az iskoláskor előtti intézmény egy éves munkájához, az alapfokú oktatási ciklushoz, illetve a középfokú oktatási program időtartamához szükséges eszközök mértékében az eszközöket biztosították, amennyiben az alapító más jogi vagy természetes személy.
5. A Belügyminisztérium bűnügyi nyilvántartásának kivonatát (ha az intézmény alapítója természetes személy), Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. szám – más törvény, 10/2019., 27/2018. szám – más törvény és 6/2020. szám) 91. szakasza 3. bekezdésének rendelkezésével összhangban, amely előirányozza, hogy az intézmény alapítója nem lehet az a természetes személy, akit a családon belüli erőszak, a kiskorú személy elkobzásának, a kiskorú személy elhanyagolásának és bántalmazásának, vagy a vérfertőzés bűncselekményéért, a vesztegetési pénz elfogadásának és a megvesztegetés bűncselekményéért, a nemzetközi jog által védett nemi szabadság elleni, a jogforgalom elleni, az emberiség elleni, valamint az egyéb javak elleni bűncselekmények csoportjába tartozó bűncselekményekért jogerősen elítéltek, tekintet nélkül a kiszabott büntetőjogi szankcióra, sem az a személy, akiről, a törvénnyel összhangban, megállapították a megkülönböztető magatartást; továbbá az a személy sem, akit az élet és a test ellen, a Szerb Köztársaság alkotmányos berendezése ellen elkövetett bűncselekményért, a gyermek kárára elkövetett egyéb bűncselekményért ítéltek el, valamint akit olyan bűncselekményért ítéltek el, amelyért legalább három hónapig tartó feltétel nélküli börtönbüntetést szabtak ki.
6. A köztársasági közigazgatási illeték befizetéséről szóló bizonyítékot (ha az alapító más jogi vagy természetes személy) 17.220,00 dinár összegben, a 840-742221843-57 számú számlára (az átvevő – a Szerb Köztársaság költségvetése, a befizetés célja - köztársasági közigazgatási illeték). Az 1-3. sorszám alatt felsorolt dokumentációt két példányban kell benyújtani.
Ha a középiskola új oktatási profilt szeretne hitelesíteni, az alábbiakat kell benyújtani: az új oktatási profil bevezetése iránti kérelmet (az oktatási profil és a munkaterület megnevezése), valamint adatot arról, hogy azt melyik osztályokra vonatkozóan vezetik be, az éves munkaterv kivonatát, amely alapján megállapítható, hogy az iskola az adott oktatási profil bevezetését tervezte, - a középiskola (oktatási profilok) hitelesítéséről szóló meglévő határozatot, tanulmányt, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia: a.) az intézmény elnevezését, székhelyét és fajtáját (fel kell tüntetni a középiskolával kapcsolatos szükséges adatokat, különös tekintettel az iskola telefonszámára és e-mail címére); b.) a megvalósítandó nevelő-oktató programot, információt feltüntetve arról, hogy azt melyik oktatási közlönyben tették közzé; c.) az új oktatási profil bevezetésének indokait és annak indokoltságát; d.) feltételeket, amelyeket az iskola az új oktatási profil bevezetésével kapcsolatosan teljesít. Az új oktatási profil hitelesítésére irányuló dokumentációt két példányban kell benyújtani.
Az intézmény hitelesítése iránti kérelmet a tartozó dokumentációval együtt a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság (Újvidék, Mihajlo Pupin sgt. 16. szám) (Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16) részére kell benyújtani, amely a dokumentáció teljességének és jelentőségének megállapítását követően a kérelmet az iskoláskor előtti, illetve az alapfokú nevelési-oktatási tevékenység folytatásához szükséges tér, felszerelés, taneszközök és az oktató káderek tekintetében előirányozott feltételek megállapítása céljából az illetékes felügyelőségi szolgálathoz továbbítja. Az illetékes felügyelőségi szolgálat jelentésének kézhezvételét követően határozatot hozunk az intézmény hitelesítéséről.
Az intézmény hitelesítésének eljárása átlagosan három hónaptól hat hónapig tart.

Valamennyi kiegészítő információval kapcsolatosan forduljon:
1. Ljiljana Zeljkovićhez (II/25. számú iroda, telefonszám: 021/487-44-01) e-mail: ljiljana.zeljkovic@vojvodina.gov.rs
2. Biljana Kovačevićhez (II/24. számú iroda, telefonszám: 021/487-45-03) e-mail: biljana.kovacevic@vojvodina.gov.rs
3. Jelena Kujundžićhez (II/26. számú iroda, telefonszám: 021/487-40-19) e-mail: jelena.kujundzic@vojvodina.gov.rs


Községek, városok és területek listája hivatkozási számokkal (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)

10.10.2022