media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Ispit za sekretare ustanova obrazovanja i vaspitanja

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice organizuje polaganje stručnog ispita za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Stručni ispit polaže se u skladu s Pravilnikom o polaganju stručnog ispita za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja („Sl. Glasnik RS”, broj 8/11).

Sekretar-pripravnik ‒ koji je na osnovu izveštaja mentora savladao Program uvođenja u posao sekretara ‒ stiče pravo na polaganje stručnog ispita.

Zahtev za polaganje stručnog ispita sekretar-pripravnik podnosi ustanovi, posle isteka pripravničkog staža i savladanog Programa uvođenja u posao sekretara.

Ustanova dostavlja prijavu Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice u roku od 15 dana od dana njenog podnošenja, a uz prijavu se dostavlja:
1. overena kopija diplome;
2. potvrda direktora da je kandidat savladao Program uvođenja u posao sekretara;
3. potvrda o radnopravnom statusu;
4. kopija lične karte kandidata;
5. kopija radne knjižice kandidata;
6. dokaz o uplati troškova ispita.

Troškove prvog polaganja stručnog ispita za sekretara, kao i troškove popravnog ispita, snosi ustanova u kojoj je kandidat zaposlen, a troškove ponovnog polaganja snosi kandidat.

Iznos od 10.000,00 dinara uplatiti na:
• Žiro račun broj: 840-742331843-51
• Model i poziv na broj: 97 51223094270161
• Primalac: Budžet AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
• Svrha uplate: naknada troškova za polaganje ispita za sekretara

Polaganje stručnog ispita organizuje se tokom čitave godine, pred komisijom koju obrazuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Stručni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo ispita sadrži teme iz delokruga poslova koje obavlja sekretar ustanove. Izrada pismenog dela traje dva sata i kandidat može da koristi propise.
Usmeni deo ispita sadrži šest oblasti: ustavno uređenje; sistem državne uprave; upravni postupak i upravni spor; propisi iz oblasti obrazovanja i vaspitanja; radno zakonodavstvo i kancelarijsko poslovanje.
Obaveštenje o zakazanom polaganju stručnog ispita dostavlja se prijavljenom kandidatu putem ustanove koja je podnela prijavu, najkasnije 30 dana pre dana polaganja ispita.

Kandidatu koji položi stručni ispit izdaje se uverenje o položenom stručnom ispitu.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja, („Službeni glasnik RS”, br. 8/2011)
Zahtev za polaganje stručnog ispita za sekretare ustanova obrazovanja i vaspitanja

Za sve dodatne informacije možete se obratiti
Mariji Surdućan ‒ sekretarki komisije
(kancelarija III/19, telefon: 021/487-45-66)

Službene evidencije

Sve imenske reči koje se u ovom tekstu koriste u muškom rodu, a imaju i ženski rod, podrazumevaju istovremeno i te iste imenske reči u ženskom rodu.

11.04.2017