media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Priznavanje strane školske isprave u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju

Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice povereni su poslovi priznavanja stranih školskih isprava o stečenom osnovnom i srednjem obrazovanju u inostranstvu.

Državljani Republike Srbije, strani državljani, kao i lica bez državljanstva imaju prava da zahtevaju priznavanje strane školske isprave radi izjednačavanja sa odgovarajućom domaćom školskom ispravom – kako u pogledu prava na nastavak školovanja tako i u pogledu prava na zapošljavanje.

Postupak podnošenja zahteva

Postupak priznavanja strane školske isprave pokreće se podnošenjem zahteva Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21000 Novi Sad (poštom ili lično – u pisarnici pokrajinskih organa).

Zahtev za priznavanje strane školske isprave Preuzmi

Uz zahtev za priznavanje strane školske isprave, podnosi se sledeća dokumentacija.

1. Ako je u inostranstvu završena cela osnovna škola ili cela srednja škola:
- originalna svedočanstva za sve razrede završene u inostranstvu (za srednju školu podnosi se i maturska diploma);
- fotokopije tih svedočanstava u dva primerka;
- prevod poslednjeg razreda završenog u inostranstvu od ovlašćenog sudskog tumača, u dva primerka;
- dokaz o uplati takse.

2. Ako je obrazovanje, osnovno ili srednje, započeto u Republici Srbiji, a zatim nastavljeno u inostranstvu:
- fotokopija đačke knjižice ili svedočanstva svih razreda koji su završeni u Republici Srbiji;
- originalna svedočanstva za sve razrede završene u inostranstvu;
- fotokopija svedočanstava stečenih u inostranstvu u dva primerka;
- prevod poslednjeg razreda završenog u inostranstvu od ovlašćenog sudskog tumača, u dva primerka;
- dokaz o uplati takse.

Ako je reč o dvojezičkim svedočanstvima i diplomama (od kojih je jedan jezik srpski ili jedan od jezika u službenoj upotrebi na teritoriji AP Vojvodine), svedočanstvima izdatim na slovačkom, mađarskom, rusinskom i rumunskom jeziku ili svedočanstvima izdatim u Republici Hrvatskoj odnosno u Federaciji Bosne i Hercegovine – nije potreban prevod.

Važno
- diplome i svedočanstva iz Republike Srpske ne podležu postupku priznavanja strane školske isprave (na svim nivoima obrazovanja);
- učenici osnovnih škola iz Bosne i Hercegovine (Republika Srpska i Federacija BiH) i Crne Gore, koji su svoje obrazovanje počeli po reformisanom devetogodišnjem sistemu, upisuju se u prethodni razred, a ukoliko su preskočili razred, upisuju se u prethodni razred;
- diplome i svedočanstva stečena za vreme postojanja SFRJ, u bivšim republikama kao i u Državnoj Zajednici Srbije i Crne Gore, ne podležu postupku priznavanja strane školske isprave;
- za priznavanje obrazovanja stečenog u SAD, ako je završen samo 12. razred, potrebno je priložiti transkript 12. razreda i diplomu, kao i po dva primerka prevoda;
- ukoliko škola ne izdaje diplomu, neophodno je pribaviti pismo direktora škole, gde se navodi razlog zašto škola nije izdala diplomu, čime se potvrđuje da učenik sa ostvarenim uspehom ima pravo upisa na univerzitete u SAD; umesto diplome, može se dostaviti dokaz o položenim ispitima: GED, SAT ili ACT;
- diplome (ATESTATI) stečene u Ruskoj Federaciji i bivšim republikama SSSR-a ne priznaju se kao završna gimnazija, već kao drugi ili treći razred gimnazije s pravom upisa na fakultet. Iz navedenog proizlazi da imaoci ovih diploma nemaju završenu srednju školu, ali da mogu da konkurišu za upis na visokoškolske ustanove. Prilikom podnošenja zahteva potrebno je priložiti originale atestata i prepisa ocena, s po dva primerka prevoda ovlašćenog sudskog tumača;
- školske isprave, koje su izdate u državama koje su potpisnice Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije javnih dokumenata iz 1961. godine, potrebno je overiti pečatom „Apostille“ .Overa se radi isključivo kod nadležnih organa države (notar, sud..) koja je izdala tu školsku ispravu. Original strane školske isprave, diplome, odnosno poslednjeg završenog razreda, mora biti overen pečatom APOSTIL, u suprotnom – zahtev neće biti razmatran.
Spisak država potpisnica Haške konvencije može se naći na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije www.mfa.gov.rs.
Školske isprave izdate u zemljama: Slovenija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Slovačka, Grčka, Hrvatska, Irak, Kipar, Mađarska, Makedonija, Mongolija, Poljska, Rumunija, Rusija, Švedska, Crna Gora, Francuska, NE MORAJU BITI OVERENE PEČATOM APOSTIL.
- za školske isprave koje su izdate u državama koje nisu potpisnice Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih dokumenata iz 1961. godine potrebno je uraditi punu legalizaciju javne isprave kod nadležnih organa u zemlji koja je izdala tu ispravu, a potom u konzularno – diplomatskom predstavništvu Republike Srbije u toj zemlji. Postupkom legalizacije javne isprave u međunarodnom pravnom saobraćaju, potvrđuje se verodostojnost potpisa, svojstvo potpisnika javne isprave i istinitost pečata ili žiga kojim je isprava snabdevena.


Pokrajinsku administrativnu taksu možete uplatiti na:
Žiro račun broj: 840-1572845-61;
Model: 97;
Poziv na broj: 08-11201-0000-74223100;
Iznos takse za osnovno obrazovanje – 1.930,00 dinara;
Iznos takse za srednje obrazovanje – 3.850,00 dinara.

Zakonom propisani rok za donošenje rešenja o priznavanju strane školske isprave jeste 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Sve potrebne informacije u vezi s postupkom priznavanja strane školske isprave možete dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, kancelarija 62/I u zgradi Pokrajinske vlade ili putem telefona: 021/487-4602 i 021/487-4502. Kontakt: Jelena Bjelobaba i Biljana Stanković.


Prijem dokumentacije je svakog radnog dana u periodu od 9 do 14 časova.

11.10.2018