media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Verifikacija ustanova


Verifikacija je postupak utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i nastavnog kadra za obavljanje delatnosti osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Verifikacija je u direktnoj vezi sa aktom o mreži ustanova (predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola) i proširenom delatnosti ustanove.

Postupak verifikacije ustanova jeste obaveza utvrđena Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Svaka ustanova koja obavlja delatnost obrazovanja i vaspitanja (previđenu članom 89. pomenutog zakona) u obavezi je da podnese nadležnom organu, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (za ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine) zahtev za verifikaciju ustanove, s potpunom dokumentacijom koju je navedeni zakon predvideo.

Za osnivanje ustanove u oblasti obrazovanja i vaspitanja potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju: 1. Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje delatnosti obrazovanja i vaspitanja, koji sadrži: naziv, sedište i vrstu ustanove, program obrazovanja i vaspitanja, jezik na kome će se ostvarivati obrazovno-vaspitni rad, razloge i opravdanost osnivanja, kao i uslove koje obezbeđuje osnivač za početak rada i obavljanje delatnosti. 2. Elaborat o ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje delatnosti obrazovanja i vaspitanja. Elaborat treba da sadrži: osnovne podatke i opštu opremljenost ustanove; prostorne uslove, opremu i nastavna sredstva, sa specifikacijom postojeće opreme – u skladu s normativom; kadrovske uslove (navesti imena nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u radnom odnosu na neodređeno vreme, koji će učestvovati u obavljanju delatnosti, njihov stepen stručne spreme, vrstu stručne spreme i drugo), odnosno, kada se radi o ustanovi u osnivanju, izjave saglasnosti nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika da bi zasnovali radni odnos najkasnije danom početka rada ustanove; dokaze o ispunjenosti higijensko-tehničkih uslova (sanitarnih i protivpožarnih), u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje ova oblast; program obrazovanja i vaspitanja. 3. Akt o osnivanju ustanove (odluku – ako je jedan osnivač ili ugovor – ako su u pitanju dva ili više osnivača). 4. Garanciju poslovne banke da su obezbeđena sredstva u visini potrebnih sredstava za godinu dana rada predškolske ustanove, ciklus osnovnog obrazovanja ili za trajanje programa srednjeg obrazovanja, kada je osnivač drugo pravno ili fizičko lice. 5. Izvod iz kaznene evidencije MUP-a (ukoliko je osnivač ustanove fizičko lice), saglasno odredbi člana 91, stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 - dr. zakoni, 10/19, 27/18-dr. zakon i 6/20), kojim je propisano osnivač ustanove ne može da bude fizičko lice koje je osuđivano pravnosnažnom presudom za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; za krivična dela protiv života i tela, protiv ustavnog uređenja Republike Srbije i drugog krivičnog dela počinjenog na štetu deteta, kao i za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca.
. 6. Dokaz o uplati RAT-a (kada je osnivač drugo pravno ili fizičko lice) u iznosu od 17.220,00 dinara na račun 840-742221843-57 (primalac – budžet Republike Srbije; svrha uplate – republička admnistrativna taksa). Dokumentacija navedena u stavkama od 1 do 3, podnosi se u dva primerka.

Ukoliko srednja škola hoće da verifikuje novi obrazovni profil, potrebno je dostaviti: zahtev za uvođenje novog obrazovnog profila (naziv obrazovnog profila i područje rada) i podatak za koje razrede se uvodi; izvod iz godišnjeg plana rada na osnovu kog se može utvrditi da je škola planirala uvođenje tog obrazovnog profila; – postojeća rešenja o verifikaciji srednje škole (obrazovnih profila); elaborat koji treba da sadrži: a) naziv, sedište i vrstu ustanove (navesti potrebne podatke u vezi sa srednjom školom, posebno telefon i imejl škole); b) program obrazovanja i vaspitanja koji će se sprovoditi, navodeći i podatak u kom prosvetnom glasniku je on objavljen; v) razloge za uvođenje novog obrazovnog profila i opravdanost toga; g) uslove koje škola ispunjava za uvođenje novog obrazovnog profila. Dokumentacija za verifikaciju novog obrazovnog profila podnosi se u dva primerka.

Zahtev za verifikaciju ustanove, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalje se Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16), koji po utvrđivanju kompletnosti i relevantnosti dokumentacije, zahtev upućuje nadležnoj inspekcijskoj službi za utvrđivanje propisanih uslova u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i nastavnog kadra za obavljanje delatnosti predškolskog odnosno osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Po dobijanju izveštaja nadležne inspekcijske službe, donosi se rešenje o verifikaciji ustanove.

Postupak verifikacije traje u proseku od tri meseca do šest meseci.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti:
1. Ljiljani Zeljković (kancelarija II/25, telefon 021/487-44-01)
E mail: ljiljana.zeljkovic@vojvodina.gov.rs

2. Biljani Kovačević (kancelarija II/24, telefon 021/487-45-03)
E mail: biljana.kovacevic@vojvodina.gov.rs

3. Goranu Dragosavljeviću (kancelarija III/66a, telefon 021/487-46-21)
E mail: goran.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs

Spisak opština, gradova i teritorija sa pozivima na broj

03.08.2021