media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Intézményvezetői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges vizsga teljesítése az oktató-nevelő intézmény igazgatói számára

Intézményvezetői vizsga igazgatók számára
A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság vizsgát szervez az intézményigazgatói tanúsítvány megszerzéséhez
Az intézményigazgatói tanúsítvány megszerzéséhez szükséges vizsga teljesítése Az oktató-nevelő intézmény igazgatójára vonatkozó tanúsítvány megszerzéséhez szükséges képzés programjáról és a vizsgáról szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 63/18. szám) történik.
A jelölt a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkársághoz nyújtja be az intézményvezetői vizsga teljesítésére vonatkozó kérelmét Letöltés (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el).
A kérelemhez a következő dokumentumokat kell mellékelni:
1. bizonylat a munkaügyi státuszról,
2. az intézményvezetői képzés programjának elsajátításáról szóló bizonylat másolata - az illetékes iskolaigazgatóság adja ki,
3. az elvégzett kutatásról szóló, a kutatás lényeges eredményeit és az oktató-nevelő, illetve a nevelő-oktató gyakorlat előmozdítására irányuló ajánlásokat is tartalmazó beszámoló – nyomtatott formában és CD-n,
4. igazolás a tanúsítvány megszerzésére vonatkozó vizsga költségeinek befizetéséről
A vizsgabejelentőt a: Republika Srbija; Autonomna pokrajina Vojvodina; Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne manjine - nacionalne zajednice; 21000 Novi Sad; Bulevar Mihajla Pupina br. 16 – Za polaganje ispita za licencu direktora (Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány, Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság, 21000 Újvidék, Mihajlo Pupin sgt. 16. – Intézményvezetői vizsgabejelentő) címre és megjelöléssel kell elküldeni.
A vizsgáztatásról szóló értesítést a Titkárság legkésőbb a vizsga megtartásának napját megelőző 15 nappal korábban megküldi az intézményvezetői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges vizsga követelményeit teljesítő jelöltek számára.
A jelöltnek a vizsgáztatásra magával kell hoznia portfólióját - nyomtatott formában, a vizsgán pedig szóban kell megindokolnia a kutatásáról szóló beszámolót, valamint bemutatja kutatásának eredményeit és portfóliója tartalmát.
Vizsgaelemek:
1) az oktató-nevelő, illetve nevelő-oktató gyakorlat kutatásának bemutatása, a kutatás lényeges eredményeinek bemutatása és az oktató-nevelő, illetve nevelő-oktató gyakorlat előmozdítására irányuló ajánlások,
2) az intézményvezetői kompetenciakövetelmények elsajátításának ellenőrzése,
3) a jelölt portfóliójának ismertetése - a portfóliónak tartalmaznia kell az elért eredményekről és a korábban megszerzett szakmai tapasztalatról szóló bizonyítékokat.
A bizottság a vizsgán értékeli a kutatásról szóló beszámoló minőségét; ellenőrzi az intézményvezetői kompetenciakövetelmények elsajátítását; a kutatómunka eredményeinek és az oktató-nevelő, illetve nevelő-oktató gyakorlat előmozdítása érdekében megfogalmazott ajánlások végrehajtásának módját; értékeli az intézményvezetői (igazgatói) portfólió minőségét.
Ha a jelöltnek nincs módjában a vizsgán megjelenni, erről a Tartományi Titkárságot a vizsga kezdetét megelőző legalább 24 órás határidőben értesíti. A vizsgáról való távolmaradás indokoltságának igazolása utólag is megküldhető, de legkésőbb a vizsganapot követő hét napos határidőben.
A vizsgaköltségeket az igazgatói teendőket ellátó vizsgázó személy intézménye fizeti, ha viszont nem igazgatói munkakörben dolgozik, a költségeket maga viseli.
A javítóvizsga költségeit és a teljes vizsga megismétlésének költségeit a jelölt maga viseli.
A vizsgaköltség összege 15.000,00 dinár (vizsgaismétlés: egy vizsgarész – 10.000,00 dinár; két vizsgarész - 12.000,00 dinár; vizsgaismétlés teljes egészében – 15.000,00 dinár), amit az alábbi adatok szerint kell befizetni:
• számlaszám: 840-1572845-61
• model és hivatkozási szám: 97 900942774233162
• címzett: Budžet AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (Tartományi költségvetés, Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság)
• rendeltetés: Naknada troškova za polaganje ispita za licencu za direktore (intézményvezetői tanúsítvány vizsgaköltségei).

Az oktató-nevelő intézmények vezetésére feljogosító tanúsítvány megszerzéséhez szükséges képzés programjáról és a vizsgáztatásról szóló szabályzat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 63/18. szám) Letöltés (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)

A kiegészítő információkkal kapcsolatban forduljon:
Szedlár Erich – az igazgatók licencia vizsgája megszervezésének kapcsolattartójához
(I/68. számú iroda, telefon: 021/487-49-05);
e-mail: erih.sedlar@vojvodina.gov.rs

30.03.2021