media
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice

Službena upotreba jezika u AP Vojvodini

Pretraga

Нови Сад


Teritorijalna nadležnost organa: Grad Novi Sad
Jezici u službenoj upotrebi na teritoriji koja je pokrivena nadležnošću organa:
- srpski jezik
- mađarski jezik
- slovački jezik
- rusinski jezik
Da li su tabla s natpisom organa, informaciona tabla i ostala obaveštenja za stranke ispisani i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u sedištu organa?
Da
Da li organ ima internet sajt? Da li je internet sajt u funkciji i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi?
Da Ne
Ukupan broj zaposlenih: Nacionalna pripadnost zaposlenih
1401 Srbi - 771 (55,03%)
Neopredeljeni - 561 (40,04%)
Mađari - 17 (1,21%)
Ostali - 16 (1,14%)
Hrvati - 10 (0,71%)
Crnogorci - 10 (0,71%)
Slovaci - 9 (0,64%)
Romi - 4 (0,29%)
Bunjevci - 2 (0,14%)
Rusini - 1 (0,07%)
Rumuni - 0 (0,00%)
Maternji jezik zaposlenih Jezik na kome je stečeno osnovno i srednje obrazovanje zaposlenih
nisu se izjasnili - 856 (61,10%)
srpski jezik - 533 (38,04%)
ostali - 7 (0,50%)
mađarski jezik - 3 (0,21%)
hrvatski jezik - 2 (0,14%)
slovački jezik - 0 (0,00%)
rumunski jezik - 0 (0,00%)
rusinski jezik - 0 (0,00%)
crnogorski jezik - 0 (0,00%)
srpski jezik - 771 (55,03%)
nisu se izjasnili - 563 (40,19%)
ostali - 20 (1,43%)
mađarski jezik - 17 (1,21%)
hrvatski jezik - 10 (0,71%)
crnogorski jezik - 10 (0,71%)
slovački jezik - 9 (0,64%)
rusinski jezik - 1 (0,07%)
rumunski jezik - 0 (0,00%)
Broj zaposlenih koji poznaju jezik nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi Ukupan broj radnih mesta na kojima je aktom o sistematizaciji propisano poznavanje jezika nacionalne manjine:
mađarski jezik - 2
slovački jezik - 1
hrvatski jezik - 1
ostali - 1
0
Dodeljena sredstva u prethodnom periodu od strane Pokrajinskog sekretarijata na Konkursima za unapređenje višejezičnosti na teritoriji AP Vojvodine:
Nema podataka


Usmena komunikacija sa strankama

Na koji način je strankama omogućeno da koriste jezik nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi?
nema zaposlenih koji su osposobljeni da komuniciraju sa strankama na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi.
Broj stranaka koje se obraćaju organu (npr. radi dobijanja informacije, predaje zahteva), uključujući i telefonska obraćanja:
dnevno se našem organu obrati više od 1.000 stranaka.
Broj stranaka (izraženo u procentima) koje se obraćaju našem organu na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi, uključujući i obraćanje putem telefona:
manje od 1% stranaka našem organu obraća se na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi, i u tom slučaju službenici s njima komuniciraju na tom jeziku.


Pismena komunikacija sa strankama

Dostupnost formulara i drugih pismena koja se koriste za komunikaciju sa strankama (npr. zahtevi, molbe, obaveštenja, informatori) na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi:
formulari i druga pismena koja služe za ostvarivanje prava stranaka NISU dostupni na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi.
Razlog nepostojanja formulara i drugih pismena na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi:
smatramo da ne postoji takva pravna obaveza, niti potreba za tim;
Kako je strankama omogućeno da koriste jezik nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi?
nema zaposlenih koji su osposobljeni pismeno da komuniciraju sa strankama na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi.
Broj stranaka koje se obraćaju organu:
dnevno se našem organu obrati više od 1.000 stranaka.
Broj stranaka (izraženo u procentima) koje se obraćaju organu na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi, uključujući i obraćanja putem elektronske pošte:
manje od 1% stranaka našem organu obraća se na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi, i u tom slučaju službenici s njima komuniciraju na tom jeziku.
Ukupan broj upravnih predmeta godišnje: Broj predmeta koji se vode na jeziku nacionalne manjine:
228.732 -
Ukupan broj uverenja, odnosno drugih isprava: Broj uverenja, odnosno drugih isprava izdatih na jezicima nacionalnih manjina:
227.108 -
Ukupan broj pravnih lekova podnetih protiv prvostepenih rešenja u upravnim postupcima: Broj pravnih lekova podnetih protiv prvostepenih rešenja u upravnim postupcima na jezicima nacionalnih manjina :
1.267 -
Ukupna statistika
Ukupan broj zaposlenih: 6.427

Organi lokalne samouprave 5.343
Organi AP Vojvodine 1.084
Nacionalna pripadnost zaposlenih
Srbi3.471 (54.01%)
Neopredeljeni985 (15.33%)
Mađari346 (5.38%)
Ostali112 (1.74%)
Slovaci94 (1.46%)
Crnogorci81 (1.26%)
Hrvati76 (1.18%)
Rumuni71 (1.1%)
Rusini21 (0.33%)
Romi14 (0.22%)
Bunjevci13 (0.2%)


Maternji jezik zaposlenih
srpski jezik3.776 (58.75%)
nisu se izjasnili858 (13.35%)
mađarski jezik328 (5.1%)
slovački jezik87 (1.35%)
ostali69 (1.07%)
rumunski jezik60 (0.93%)
hrvatski jezik59 (0.92%)
crnogorski jezik29 (0.45%)
rusinski jezik18 (0.28%)

Jezik na kome je stečeno osnovno i srednje obrazovanje zaposlenih
srpski jezik3.765 (58.58%)
nisu se izjasnili1.025 (15.95%)
mađarski jezik266 (4.14%)
slovački jezik95 (1.48%)
hrvatski jezik50 (0.78%)
rumunski jezik47 (0.73%)
ostali27 (0.42%)
crnogorski jezik5 (0.08%)
rusinski jezik4 (0.06%)

Broj zaposlenih koji poznaju jezik nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi
mađarski jezik424
hrvatski jezik143
slovački jezik140
nisu se izjasnili68
crnogorski jezik67
rumunski jezik65
rusinski jezik31
ostali28

Ukupan broj radnih mesta na kojima je aktom o sistematizaciji propisano poznavanje jezika nacionalne manjine: 477
Ukupan broj upravnih predmeta godišnje:545.393
Broj predmeta koji se vode na jeziku nacionalne manjine:
mađarski jezik509
rumunski jezik0
hrvatski jezik0
rusinski jezik0
ostali0
slovački jezik0

Ukupan broj uverenja, odnosno drugih isprava:
449.047
Broj uverenja, odnosno drugih isprava izdatih na jezicima nacionalnih manjina:
mađarski jezik331
slovački jezik81
rumunski jezik3
hrvatski jezik0
rusinski jezik0

Ukupan broj pravnih lekova podnetih protiv prvostepenih rešenja u upravnim postupcima:
3.136
Broj pravnih lekova podnetih protiv prvostepenih rešenja u upravnim postupcima na jezicima nacionalnih manjina :
mađarski jezik2
hrvatski jezik0
rumunski jezik0
rusinski jezik0
slovački jezik0