media
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице

Службена употреба језика у АП Војводини

Претрага

Нови Сад


Територијална надлежност органа: Град Нови Сад
Језици у службеној употреби на територији која је покривена надлежношћу органа:
- српски језик
- мађарски језик
- словачки језик
- русински језик
Да ли су табла с натписом органа, информациона табла и остала обавештења за странке исписани и на језицима националних мањина који су у службеној употреби у седишту органа?
Да
Да ли орган има интернет сајт? Да ли је интернет сајт у функцији и на језицима националних мањина који су у службеној употреби?
Да Не
Укупан број запослених: Национална припадност запослених
1401 Срби - 771 (55,03%)
Неопредељени - 561 (40,04%)
Мађари - 17 (1,21%)
Остали - 16 (1,14%)
Хрвати - 10 (0,71%)
Црногорци - 10 (0,71%)
Словаци - 9 (0,64%)
Роми - 4 (0,29%)
Буњевци - 2 (0,14%)
Русини - 1 (0,07%)
Румуни - 0 (0,00%)
Матерњи језик запослених Језик на коме је стечено основно и средње образовање запослених
нису се изјаснили - 856 (61,10%)
српски језик - 533 (38,04%)
остали - 7 (0,50%)
мађарски језик - 3 (0,21%)
хрватски језик - 2 (0,14%)
словачки језик - 0 (0,00%)
румунски језик - 0 (0,00%)
русински језик - 0 (0,00%)
црногорски језик - 0 (0,00%)
српски језик - 771 (55,03%)
нису се изјаснили - 563 (40,19%)
остали - 20 (1,43%)
мађарски језик - 17 (1,21%)
хрватски језик - 10 (0,71%)
црногорски језик - 10 (0,71%)
словачки језик - 9 (0,64%)
русински језик - 1 (0,07%)
румунски језик - 0 (0,00%)
Број запослених који познају језик националне мањине који је у службеној употреби Укупан број радних места на којима је актом о систематизацији прописано познавање језика националне мањине:
мађарски језик - 2
словачки језик - 1
хрватски језик - 1
остали - 1
0
Додељена средства у претходном периоду од стране Покрајинског секретаријата на Конкурсима за унапређење вишејезичности на територији АП Војводине:
Нема података


Усмена комуникација са странкама

На који начин је странкама омогућено да користе језик националне мањине који је у службеној употреби?
нема запослених који су оспособљени да комуницирају са странкама на језику националне мањине који је у службеној употреби.
Број странака које се обраћају органу (нпр. ради добијања информације, предаје захтева), укључујући и телефонска обраћања:
дневно се нашем органу обрати више од 1.000 странака.
Број странака (изражено у процентима) које се обраћају нашем органу на језику националне мањине који је у службеној употреби, укључујући и обраћање путем телефона:
мање од 1% странака нашем органу обраћа се на језику националне мањине који је у службеној употреби, и у том случају службеници с њима комуницирају на том језику.


Писмена комуникација са странкама

Доступност формулара и других писмена која се користе за комуникацију са странкама (нпр. захтеви, молбе, обавештења, информатори) на језицима националних мањина који су у службеној употреби:
формулари и друга писмена која служе за остваривање права странака НИСУ доступни на језицима националних мањина који су у службеној употреби.
Разлог непостојања формулара и других писмена на језицима националних мањина који су у службеној употреби:
сматрамо да не постоји таква правна обавеза, нити потреба за тим;
Како је странкама омогућено да користе језик националне мањине који је у службеној употреби?
нема запослених који су оспособљени писмено да комуницирају са странкама на језику националне мањине који је у службеној употреби.
Број странака које се обраћају органу:
дневно се нашем органу обрати више од 1.000 странака.
Број странака (изражено у процентима) које се обраћају органу на језику националне мањине који је у службеној употреби, укључујући и обраћања путем електронске поште:
мање од 1% странака нашем органу обраћа се на језику националне мањине који је у службеној употреби, и у том случају службеници с њима комуницирају на том језику.
Укупан број управних предмета годишње: Број предмета који се воде на језику националне мањине:
228.732 -
Укупан број уверења, односно других исправа: Број уверења, односно других исправа издатих на језицима националних мањина:
227.108 -
Укупан број правних лекова поднетих против првостепених решења у управним поступцима: Број правних лекова поднетих против првостепених решења у управним поступцима на језицима националних мањина :
1.267 -
Укупна статистика
Укупан број запослених: 6.427

Органи локалне самоуправе 5.343
Органи АП Војводине 1.084
Национална припадност запослених
Срби3.471 (54.01%)
Неопредељени985 (15.33%)
Мађари346 (5.38%)
Остали112 (1.74%)
Словаци94 (1.46%)
Црногорци81 (1.26%)
Хрвати76 (1.18%)
Румуни71 (1.1%)
Русини21 (0.33%)
Роми14 (0.22%)
Буњевци13 (0.2%)


Матерњи језик запослених
српски језик3.776 (58.75%)
нису се изјаснили858 (13.35%)
мађарски језик328 (5.1%)
словачки језик87 (1.35%)
остали69 (1.07%)
румунски језик60 (0.93%)
хрватски језик59 (0.92%)
црногорски језик29 (0.45%)
русински језик18 (0.28%)

Језик на коме је стечено основно и средње образовање запослених
српски језик3.765 (58.58%)
нису се изјаснили1.025 (15.95%)
мађарски језик266 (4.14%)
словачки језик95 (1.48%)
хрватски језик50 (0.78%)
румунски језик47 (0.73%)
остали27 (0.42%)
црногорски језик5 (0.08%)
русински језик4 (0.06%)

Број запослених који познају језик националне мањине који је у службеној употреби
мађарски језик424
хрватски језик143
словачки језик140
нису се изјаснили68
црногорски језик67
румунски језик65
русински језик31
остали28

Укупан број радних места на којима је актом о систематизацији прописано познавање језика националне мањине: 477
Укупан број управних предмета годишње:545.393
Број предмета који се воде на језику националне мањине:
мађарски језик509
хрватски језик0
русински језик0
остали0
словачки језик0
румунски језик0

Укупан број уверења, односно других исправа:
449.047
Број уверења, односно других исправа издатих на језицима националних мањина:
мађарски језик331
словачки језик81
румунски језик3
хрватски језик0
русински језик0

Укупан број правних лекова поднетих против првостепених решења у управним поступцима:
3.136
Број правних лекова поднетих против првостепених решења у управним поступцима на језицима националних мањина :
мађарски језик2
румунски језик0
русински језик0
словачки језик0
хрватски језик0