media

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice

Službena upotreba jezika u AP Vojvodini

Pretraga

Novi Sad


Teritorijalna nadležnost organa: Grad Novi Sad
Jezici u službenoj upotrebi na teritoriji koja je pokrivena nadležnošću organa:
- srpski jezik
- mađarski jezik
- slovački jezik
- rusinski jezik
Da li su tabla s natpisom organa, informaciona tabla i ostala obaveštenja za stranke ispisani i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u sedištu organa?
Da
Da li organ ima internet sajt? Da li je internet sajt u funkciji i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi?
Da Ne
Ukupan broj zaposlenih: Nacionalna pripadnost zaposlenih
1121 Srbi - 684 (61,02%)
Neopredeljeni - 382 (34,08%)
Mađari - 19 (1,69%)
Ostali - 14 (1,25%)
Hrvati - 8 (0,71%)
Slovaci - 4 (0,36%)
Romi - 4 (0,36%)
Crnogorci - 4 (0,36%)
Rusini - 1 (0,09%)
Bunjevci - 1 (0,09%)
Maternji jezik zaposlenih Jezik na kome je stečeno osnovno i srednje obrazovanje zaposlenih
srpski jezik - 719 (64,14%)
ostali - 364 (32,47%)
mađarski jezik - 21 (1,87%)
hrvatski jezik - 8 (0,71%)
slovački jezik - 4 (0,36%)
crnogorski jezik - 4 (0,36%)
rusinski jezik - 1 (0,09%)
srpski jezik - 719 (64,14%)
ostali - 368 (32,83%)
mađarski jezik - 21 (1,87%)
hrvatski jezik - 5 (0,45%)
crnogorski jezik - 4 (0,36%)
slovački jezik - 3 (0,27%)
rusinski jezik - 1 (0,09%)
Broj zaposlenih koji poznaju jezik nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi Ukupan broj radnih mesta na kojima je aktom o sistematizaciji propisano poznavanje jezika nacionalne manjine:
mađarski jezik - 21
ostali - 18
hrvatski jezik - 5
slovački jezik - 4
crnogorski jezik - 4
rusinski jezik - 1
0
Dodeljena sredstva u prethodnom periodu od strane Pokrajinskog sekretarijata na Konkursima za unapređenje višejezičnosti na teritoriji AP Vojvodine:
Gradskoj upravi za saobraćaj i puteve, putem konkursa za dodelu tabli za naseljena mesta na jezicima nacionalnih manjina. Tri table u ukupnom iznosu 321.139,20 dinara.


Usmena komunikacija sa strankama

Na koji način je strankama omogućeno da koriste jezik nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi?
neki zaposleni koji komuniciraju sa strankama i poznaju jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi, po potrebi pomažu i drugim službenicima zaduženim za druge oblasti, ukoliko oni ne poznaju traženi jezik;
Broj stranaka koje se obraćaju organu (npr. radi dobijanja informacije, predaje zahteva), uključujući i telefonska obraćanja:
dnevno se našem organu obrati više od 100, ali manje od 500 stranaka;
Broj stranaka (izraženo u procentima) koje se obraćaju našem organu na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi, uključujući i obraćanje putem telefona:
manje od 1% stranaka našem organu obraća se na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi, i u tom slučaju službenici s njima komuniciraju na tom jeziku.


Pismena komunikacija sa strankama

Dostupnost formulara i drugih pismena koja se koriste za komunikaciju sa strankama (npr. zahtevi, molbe, obaveštenja, informatori) na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi:
neki formulari i druga pismena koja služe za ostvarivanje prava stranaka dostupni su i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi (navesti primere):
Razlog nepostojanja formulara i drugih pismena na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi:
Nema podataka
Kako je strankama omogućeno da koriste jezik nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi?
neki zaposleni zaduženi za pismenu komunikaciju sa strankama poznaju jezik nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi, a po potrebi pomažu i drugim službenicima zaduženim za druge oblasti, ukoliko oni ne poznaju traženi jezik;
Broj stranaka koje se obraćaju organu:
dnevno se našem organu obrati više od 100, ali manje od 500 stranaka;
Broj stranaka (izraženo u procentima) koje se obraćaju organu na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi, uključujući i obraćanja putem elektronske pošte:
manje od 1% stranaka našem organu obraća se na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi, i u tom slučaju službenici s njima komuniciraju na tom jeziku.
Ukupan broj upravnih predmeta godišnje: Broj predmeta koji se vode na jeziku nacionalne manjine:
93.641 -
Ukupan broj uverenja, odnosno drugih isprava: Broj uverenja, odnosno drugih isprava izdatih na jezicima nacionalnih manjina:
45.605 slovački jezik - 634
mađarski jezik - 371
Ukupan broj pravnih lekova podnetih protiv prvostepenih rešenja u upravnim postupcima: Broj pravnih lekova podnetih protiv prvostepenih rešenja u upravnim postupcima na jezicima nacionalnih manjina :
696 -
Ukupna statistika
Ukupan broj zaposlenih: 6.774

Organi lokalne samouprave 5.594
Organi AP Vojvodine 1.180
Nacionalna pripadnost zaposlenih
Srbi4.643 (68.54%)
Neopredeljeni908 (13.4%)
Mađari609 (8.99%)
Slovaci133 (1.96%)
Crnogorci127 (1.87%)
Hrvati118 (1.74%)
Ostali88 (1.3%)
Rumuni79 (1.17%)
Rusini40 (0.59%)
Bunjevci15 (0.22%)
Romi14 (0.21%)


Maternji jezik zaposlenih
srpski jezik5.270 (77.8%)
mađarski jezik613 (9.05%)
ostali443 (6.54%)
nisu se izjasnili176 (2.6%)
slovački jezik122 (1.8%)
rumunski jezik72 (1.06%)
hrvatski jezik36 (0.53%)
rusinski jezik29 (0.43%)
crnogorski jezik13 (0.19%)

Jezik na kome je stečeno osnovno i srednje obrazovanje zaposlenih
srpski jezik5.643 (83.3%)
mađarski jezik503 (7.43%)
ostali442 (6.52%)
slovački jezik89 (1.31%)
rumunski jezik45 (0.66%)
hrvatski jezik24 (0.35%)
nisu se izjasnili13 (0.19%)
rusinski jezik11 (0.16%)
crnogorski jezik4 (0.06%)

Broj zaposlenih koji poznaju jezik nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi
mađarski jezik813
hrvatski jezik310
slovački jezik147
rumunski jezik65
crnogorski jezik46
rusinski jezik40
ostali19

Ukupan broj radnih mesta na kojima je aktom o sistematizaciji propisano poznavanje jezika nacionalne manjine: 489
Ukupan broj upravnih predmeta godišnje:540.735
Broj predmeta koji se vode na jeziku nacionalne manjine:
mađarski jezik20.941
slovački jezik848
rumunski jezik45
crnogorski jezik9
hrvatski jezik6
rusinski jezik0

Ukupan broj uverenja, odnosno drugih isprava:
343.074
Broj uverenja, odnosno drugih isprava izdatih na jezicima nacionalnih manjina:
mađarski jezik38.437
slovački jezik1.734
hrvatski jezik1.620
rumunski jezik45
rusinski jezik0
crnogorski jezik0

Ukupan broj pravnih lekova podnetih protiv prvostepenih rešenja u upravnim postupcima:
3.733
Broj pravnih lekova podnetih protiv prvostepenih rešenja u upravnim postupcima na jezicima nacionalnih manjina :
mađarski jezik31
crnogorski jezik1
slovački jezik0
hrvatski jezik0
rumunski jezik0
rusinski jezik0