media

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице

Службена употреба језика у АП Војводини

Претрага

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице


Територијална надлежност органа:
Језици у службеној употреби на територији која је покривена надлежношћу органа:
- српски језик
- мађарски језик
- словачки језик
- хрватски језик
- румунски језик
- русински језик
Да ли су табла с натписом органа, информациона табла и остала обавештења за странке исписани и на језицима националних мањина који су у службеној употреби у седишту органа?
Да
Да ли орган има интернет сајт? Да ли је интернет сајт у функцији и на језицима националних мањина који су у службеној употреби?
Да Да
Укупан број запослених: Национална припадност запослених
93 Срби - 36 (38,71%)
Неопредељени - 20 (21,51%)
Мађари - 17 (18,28%)
Словаци - 4 (4,30%)
Хрвати - 4 (4,30%)
Румуни - 4 (4,30%)
Црногорци - 4 (4,30%)
Русини - 3 (3,23%)
Роми - 1 (1,08%)
Матерњи језик запослених Језик на коме је стечено основно и средње образовање запослених
српски језик - 59 (63,44%)
мађарски језик - 12 (12,90%)
русински језик - 3 (3,23%)
нису се изјаснили - 3 (3,23%)
словачки језик - 2 (2,15%)
румунски језик - 2 (2,15%)
хрватски језик - 1 (1,08%)
српски језик - 57 (61,29%)
мађарски језик - 20 (21,51%)
словачки језик - 4 (4,30%)
румунски језик - 4 (4,30%)
русински језик - 4 (4,30%)
хрватски језик - 3 (3,23%)
остали - 1 (1,08%)
Број запослених који познају језик националне мањине који је у службеној употреби Укупан број радних места на којима је актом о систематизацији прописано познавање језика националне мањине:
мађарски језик - 12
румунски језик - 3
русински језик - 3
хрватски језик - 3
словачки језик - 2
27
Додељена средства у претходном периоду од стране Покрајинског секретаријата на Конкурсима за унапређење вишејезичности на територији АП Војводине:
Нема података


Усмена комуникација са странкама

На који начин је странкама омогућено да користе језик националне мањине који је у службеној употреби?
неки запослени који комуницирају са странкама и познају језик националне мањине у службеној употреби, по потреби помажу и другим службеницима задуженим за друге области, уколико они не познају тражени језик;
Број странака које се обраћају органу (нпр. ради добијања информације, предаје захтева), укључујући и телефонска обраћања:
дневно се нашем органу обрати више од 20, али мање од 100 странака;
Број странака (изражено у процентима) које се обраћају нашем органу на језику националне мањине који је у службеној употреби, укључујући и обраћање путем телефона:
20-40% странака нашем органу обраћа се на језику националне мањине који је у службеној употреби, и у том случају службеници с њима комуницирају на том језику;


Писмена комуникација са странкама

Доступност формулара и других писмена која се користе за комуникацију са странкама (нпр. захтеви, молбе, обавештења, информатори) на језицима националних мањина који су у службеној употреби:
сви формулари и друга писмена која служе за остваривање права странака доступни су и на језицима националних мањина који су у службеној употреби;
Разлог непостојања формулара и других писмена на језицима националних мањина који су у службеној употреби:
Нема података
Како је странкама омогућено да користе језик националне мањине који је у службеној употреби?
неки запослени задужени за писмену комуникацију са странкама познају језик националне мањине који је у службеној употреби, а по потреби помажу и другим службеницима задуженим за друге области, уколико они не познају тражени језик;
Број странака које се обраћају органу:
дневно се нашем органу обрати више од 20, али мање од 100 странака;
Број странака (изражено у процентима) које се обраћају органу на језику националне мањине који је у службеној употреби, укључујући и обраћања путем електронске поште:
20-40% странака нашем органу обраћа се на језику националне мањине који је у службеној употреби, и у том случају службеници с њима комуницирају на том језику;
Укупан број управних предмета годишње: Број предмета који се воде на језику националне мањине:
1.737 -
Укупан број уверења, односно других исправа: Број уверења, односно других исправа издатих на језицима националних мањина:
540 -
Укупан број правних лекова поднетих против првостепених решења у управним поступцима: Број правних лекова поднетих против првостепених решења у управним поступцима на језицима националних мањина :
0 -
Укупна статистика
Укупан број запослених: 2.965

Органи локалне самоуправе 2.275
Органи АП Војводине 690
Национална припадност запослених
Срби2.038 (68.74%)
Неопредељени182 (6.14%)
Мађари181 (6.1%)
Црногорци71 (2.39%)
Остали55 (1.85%)
Румуни35 (1.18%)
Хрвати26 (0.88%)
Русини26 (0.88%)
Словаци25 (0.84%)
Роми5 (0.17%)
Буњевци1 (0.03%)


Матерњи језик запослених
српски језик2.262 (76.29%)
мађарски језик172 (5.8%)
нису се изјаснили90 (3.04%)
румунски језик36 (1.21%)
остали25 (0.84%)
русински језик22 (0.74%)
словачки језик19 (0.64%)
хрватски језик12 (0.4%)
црногорски језик4 (0.13%)

Језик на коме је стечено основно и средње образовање запослених
српски језик2.339 (78.89%)
мађарски језик127 (4.28%)
нису се изјаснили94 (3.17%)
румунски језик28 (0.94%)
остали13 (0.44%)
хрватски језик13 (0.44%)
словачки језик11 (0.37%)
русински језик6 (0.2%)

Број запослених који познају језик националне мањине који је у службеној употреби
мађарски језик192
нису се изјаснили112
хрватски језик51
румунски језик42
словачки језик35
русински језик35
црногорски језик22
остали2

Укупан број радних места на којима је актом о систематизацији прописано познавање језика националне мањине: 202
Укупан број управних предмета годишње:411.116
Број предмета који се воде на језику националне мањине:
мађарски језик156
словачки језик0
хрватски језик0
румунски језик0
русински језик0
црногорски језик0

Укупан број уверења, односно других исправа:
191.407
Број уверења, односно других исправа издатих на језицима националних мањина:
мађарски језик344
хрватски језик12
словачки језик0
румунски језик0
русински језик0
црногорски језик0

Укупан број правних лекова поднетих против првостепених решења у управним поступцима:
904
Број правних лекова поднетих против првостепених решења у управним поступцима на језицима националних мањина :
мађарски језик1
словачки језик0
хрватски језик0
румунски језик0
русински језик0
црногорски језик0