media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Учествује у изради Стратегије управљања отпадом и програма превенције стварања отпада
Област: Заштита животне средине
Подобласт: Управљање отпадом
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове заштите животне средине
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о управљању отпадом "Службени гласник РС", br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - др. закон Члан 19. став 1. тачка 1.