media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Прибављање сагласности од носиоца истраживања пре доношења коначне одлуке о решавању по захтевима за издавање геолошких истраживања минералних и других геолошких ресурса и прибављање мишљења од носиоца истраживања пре доношења коначне одлуке о решавању по захтевима за издавање геолошких истраживања нафте и гаса и подземних вода за водоснадбевање
Област: Рударство и геолошка истраживања
Подобласт: Минералне сировине
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове рударства и геолошких истраживања
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/15, 95/18-други закон Члан 42. став 2.