media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Решавање по захтеву обвезника накнаде за одлагање плаћања дуговане накнаде
Област: Рударство и геолошка истраживања
Подобласт: Минералне сировине
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове рударства и геолошких истраживања
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о накнадама за коришћење јавних добара "Службени гласник РС" бр. 95/18, 49/19, 86/19-усклађени динарски износи Члан 270.