media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Вођење евиденције о уплати накнаде за вршење примењених геолошких истраживања и слања опомене за неблаговремено плаћање накнаде
Област: Рударство и геолошка истраживања
Подобласт: Минералне сировине
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове рударства и геолошких истраживања
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о накнадама за коришћење јавних добара "Службени гласник РС" бр. 95/18, 49/19 о 86/19-усклађени динарски износи Чл. 11.-14. и 269.