media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Решавање по захтевима за пренос одобрења за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, одобрења за задржавање права на истражни простор, одобрења за експлоатационо поље и/или одобрења за експлоатацију минералних сировина и/или других геолошких ресурса
Област: Рударство и геолошка истраживања
Подобласт: Минералне сировине
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове рударства и геолошких истраживања
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Службени гласник РС" бр.101/15, 95/18-др. закон Члан 9.