media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Решавање по захтевима за коришћење података и документације основних геолошких истраживања која су финансирана из буџета Републике Србије
Област: Рударство и геолошка истраживања
Подобласт: Минералне сировине
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе за послове рударства и геолошких истраживања
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о накнадама за коришћење јавних добара "Службени гласник РС", бр. 95/2018, 49/2019 и 86/2019-усклађени дин.износ Члан 9.