media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Техничко одржавање државних водних путева на територији Аутономне покрајине Војводине
Област: Привреда
Подобласт: Саобраћај
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове саобраћаја
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/09, 67/12-Одлука УС, 18/20-други закон Члан 30.
Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама "Службени гласник РС" бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15-др. закон, 92/16, 104/16-други закон, 113/17-други закон, 41/18, 95/18-други закон, 37/19-други закон и 9/20 Члан 7. став 4, 13. став 7. и члан 14* став 3
Покрајинска скупштинска одлука о Јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине" "Службени лист АПВ" бр. 4/13 Члан 7. став 2. тачка 4.
Правилник о начину техничког одржавања водних путева на територији Аутономне покрајине Војводине "Службени лист АПВ" бр. 51/19