media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Правни основ
Пропис
Објављен
Члан,став
Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 67/2012 ОУС Члан 78.  
Закон о младима Службени гласник РС бр. 50/2011 члан 25. став 3.  
Закон о утврђивању надлежности Aутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 67/2012 Одлука УС члан 77.  
Закон о младима Службени гласник РС бр. 50/2011 члан 25. став 1. тачка 1.  
Закон о младима Службени гласник РС, бр. 50/2011 члан 25. став 1. тачка 2.  
Закон о младима Службени гласник РС, бр. 50/2011 члан 25. став 1. тачка 3.  
Закон о младима Службени гласник РС бр. 50/2011 члан 25. став 3.  
Закон о спорту "Службени гласник РС", бр. 24/11 и 99/2011 - др. закони члан 135. став 1. тачка 1. у вези са чланом 134  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - УСРС члан 39. став 1. тачка 1  
Закон о спорту "Службени гласник РС", бр. 24/11 и 99/2011 - др. закони члан 135. став 1. тачка 2  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - УСРС члан 39. став 1. тачка 6  
Закон о спорту "Службени гласник РС", бр. 24/11 и 99/2011 - др. закони члан 135. став 1. тачка 3  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - УСРС члан 39. став 1. тачка 2  
Закон о спорту "Службени гласник РС", бр. 24/11 и 99/2011 - др. закони члан 135. став 1. тачка 3  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - УСРС члан 39. став 1. тачка 2  
Закон о спорту Службени гласник РС бр. 24/11 и 99/2011 - др. закони члан 135. став 1. тачка 4.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 39. став 1. тачка 5  
Закон о спорту Службени гласник РС бр. 24/11 и 99/11 - др. закон члан 135. став 1. тачка 5.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 39. став 1. тачка 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 39. став 1. тачка 4.  
Закон о младима Службени гласник РС бр. 50/2011 члан 25. став 1. тачка 4.  
Закон о спорту Службени гласник РС бр. 24/11 и 99/2011 - др. закон члан 135. став 1. тачка 6.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 40. став 1. тачка 3.  
Закон о спорту Службени гласник РС бр. 24/11 и 99/11 - др. закони члан 135. став 1. тачка 7. у вези са чланом 166.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 40. став 1. тачка 4.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 40. став 1. тачка 1.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 40. став 1. тачка 2.  
Закон о спорту Службени гласник РС бр. 24/11 и 99/11 - др. закони члан 30. став 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 40. став 1. тачка 5.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС“ бр. 99/2009, 67/2012 чл.3. ст.2.  
Закон о локалној самоуправи Сл.гласник РС 129/2007, 83/2014-др закон члан 86. став 1.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл.гласник РС 99/09, 67/12-Одлука УС чл. 73 тач.3.  
Закон о локалној самоуправи Сл.гласник РС 129/2007, 83/2014-др закон члан 80. тач. 3.  
Закон о локалној самоуправи Сл.гласник РС 129/2007, 83/2014-др закон члан 80.  
Закон о локалној самоуправи Сл.гласник РС 129/2007, 83/2014-др закон члан 84.  
Закон о локалној самоуправи Сл.гласник РС 129/2007, 83/2014-др. закон члан 83.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 60. и 61 . Нацртом Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица од 1.12.2014. године, одредбама чл.180, 181 и 182 надлежност за решавање у другостепеном поступку стављена је у искључиву надлежност Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Истовремено, одредбом члана 166 поменутог нацрта, прописано је да се седиште лекарске комисије која даје налаз и мишљење у другостепеном поступку као и Посебне лекарске комисије, налази у Београду. Одредбом члана 246 став 1 тачка 7 нацрта Закона, прописано је да даном ступања на снагу Закона о правима бораца, војних инцвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица, престају да важе одредбе члана 60 и 61 Закона о утврђивању надлежности АП Војводине ( „Сл.Гласник РС“ број 99/2009).
Закон о правима цивилних инвалида рата Службени гласник РС бр. 52/96) Члан 11.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 60. и 61 . Нацртом Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица од 1.12.2014. године, одредбама чл.180, 181 и 182 надлежност за решавање у другостепеном поступку стављена је у искључиву надлежност Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Истовремено, одредбом члана 166 поменутог нацрта, прописано је да се седиште лекарске комисије која даје налаз и мишљење у другостепеном поступку као и Посебне лекарске комисије, налази у Београду. Одредбом члана 246 став 1 тачка 7 нацрта Закона, прописано је да даном ступања на снагу Закона о правима бораца, војних инцвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица, престају да важе одредбе члана 60 и 61 Закона о утврђивању надлежности АП Војводине ( „Сл.Гласник РС“ број 99/2009).
Закон о правима цивилних инвалида рата Службени гласник РС бр. 52/9 Члан 11.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 60. и 61 . Нацртом Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица од 1.12.2014. године, одредбама чл.180, 181 и 182 надлежност за решавање у другостепеном поступку стављена је у искључиву надлежност Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Истовремено, одредбом члана 166 поменутог нацрта, прописано је да се седиште лекарске комисије која даје налаз и мишљење у другостепеном поступку као и Посебне лекарске комисије, налази у Београду. Одредбом члана 246 став 1 тачка 7 нацрта Закона, прописано је да даном ступања на снагу Закона о правима бораца, војних инцвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица, престају да важе одредбе члана 60 и 61 Закона о утврђивању надлежности АП Војводине ( „Сл.Гласник РС“ број 99/2009).
Закон о правима цивилних инвалида рата Службени гласник РС бр. 52/96 Члан 11.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 60. и 61 . Нацртом Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица од 1.12.2014. године, одредбама чл.180, 181 и 182 надлежност за решавање у другостепеном поступку стављена је у искључиву надлежност Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Истовремено, одредбом члана 166 поменутог нацрта, прописано је да се седиште лекарске комисије која даје налаз и мишљење у другостепеном поступку као и Посебне лекарске комисије, налази у Београду. Одредбом члана 246 став 1 тачка 7 нацрта Закона, прописано је да даном ступања на снагу Закона о правима бораца, војних инцвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица, престају да важе одредбе члана 60 и 61 Закона о утврђивању надлежности АП Војводине ( „Сл.Гласник РС“ број 99/2009).
Закон о правима цивилних инвалида рата Службени гласник РС бр. 52/96 Члан 11.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 57. став 2. Ова надлежност се не извршава због недостатка финансијских средстава
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 Члан 54. став 1. тачка 1.  
Закон о Црвеном крсту Србије Службени гласник РС бр.107/05 Члан 13. став 2.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 208.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 64. Ова надлежност се не извршава због недостатка финансијских средстава
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 214.  
Закон о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број 24/11) Члан 56. став 3.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 43. став 2.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 22. став 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 53. тачка 4.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 9.  
Закон о јавном здрављу Службени гласник РС бр. 72/09 Члан 6. став 2.  
Закон о јавном здрављу Службени гласник РС бр. 72/09 Члан 6. став 1. тачка 6.  
Закон о јавном здрављу Службени гласник РС бр. 72/09 Члан 6. став 1. тачка 5.  
Закон о јавном здрављу Службени гласник РС бр. 72/09 Члан 6. став 1. тачка 4.  
Закон о јавном здрављу Службени гласник РС бр. 72/09 Члан 6. став 1. тачка 3.  
Закон о јавном здрављу Службени гласник РС бр. 72/09 Члан 6. став 1. тачка 2.  
Закон о јавном здрављу Службени гласник РС бр. 72/09 Члан 6. став 1. тачка 1.  
Закон о здравственој заштити "Службени гласник РС" бр. 25/19 Члан 180.  
Закон о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', бр. 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-други закон и 93/14) Члан 13а. став 5.  
Закон о здравственој заштити "Службени гласник РС" бр. 25/19 Члан 12.  
Закон о здравственој заштити "Службени гласник РС" бр. 25/19 Члан 12.  
Закон о здравственој заштити "Службени гласник РС" бр. 25/19 Члан 12.  
Закон о здравственој заштити "Службени гласник РС" бр. 25/19 Члан 12.  
Закон о здравственој заштити "Службени гласник РС" бр. 25/19 Члан 12.  
Закон о здравственој заштити "Службени гласник РС" бр. 25/19 Члан 12.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 10. ст. 3. чл. 15. ст. 2. и чл. 16. ст. 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 49. став 4.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 48. став 4.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине (''Службени гласник РС'', број 99/09 и 67/12-Одлука УС) Члан 47. став 1. тачка 16.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине (''Службени гласник РС'', број 99/09 и 67/12-Одлука УС) Члан 47. став 1. тачка 15.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 47. став 1. тачка 13.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 47. став 1. тачка 12.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 47. став 1. тачка 11.  
Закон о утвђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 47. став 1. тачка 10.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 47. став 1. тачка 9.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 47. став 1. тачка 8.  
Закон о здравственој заштити "Службени гласник РС" бр. 25/19 Члан 124.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 47. став 1. тачка 7.  
Закон о здравственој заштити "Службени гласник РС" бр. 25/19 Члан 113.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 47. став 1. тачка 6.  
Закон о здравственој заштити "Службени гласник РС" бр. 25/19 Члан 29  
Закон о здравственој заштити "Службени гласник РС" бр. 25/19 Члан 30.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 47. ст. 1. тач. 2.  
Закон о здравственој заштити "Службени гласник РС" бр. 25/19 Члан 12.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС'', број 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 47. ст. 1. тач. 1.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС 24/11 Члан 77. став 5.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 46. АПВ је оснивач Центра за породични смештај и усвојење који пружа услуге из члана 46. Закона о социјалној заштити а уједно и обезбеђује средства за рад Центра за породични смештај и усвојење
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 213. Средства се не обзебеђују у буџету АПВ, већ у буџету РС, те из тог разлога АПВ не прописује критеријуме и мерила за одређивање учешћа корисника у трошковима услуге социјалне заштите
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр.24/11 Члан 211. ст. 2. и 3.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 147.став 2. и 4.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 213.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 210. став 2.  
Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете Службени лист АПВ бр. 42/14 Члан 5.  
Одлука о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете Службени лист АПВ бр. 4/13 Члан 6.  
Закон о финансијској подршци породици са децом Службени гласник РС бр. 16/02, 115/05 и 107/09 Члан 9. став 1. тачка 1.- 5.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 173. став 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 56.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 167. став 2.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 73. ст. 2. тач. 2. и ст. 3. и 4.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 57.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 54 . став 1. тачка 6.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 54 . став 1. тачка 5.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 54 . став 1. тачка 4.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 55 . став 1. тачка 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 55 . став 1. тачка 1.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 20. став 1.  
Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 54. став 1. тачка 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 53. тачка 1.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 146. став 5.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 133. став 2.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 132. став 3.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 129. став 1.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 128. став 3.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 125. став 2.  
Закон о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број 24/11) Члан 124. став 8.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 163. став 1. и 3.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11) Члан 19.  
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 12. став 1.  
Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 58. Доношењем одлуке УС престале су да важе: Одлука о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења (''Службени лист АПВ'', бр. 5/05, 15/05, 2/06 и 2/10); Одлука о праву на остваривање новчане помоћи породици у којој се роде тројке, односно четворке (''Службени лист АПВ'', број 8/05); Одлука о праву на остваривање новчане помоћи породици у којој се роде близанци (''Службени лист АПВ'', број 9/06)
Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 58.  
Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 53. тачка 1. Доношењем Одлуке Уставног суда (Сл. гласник РС 67/12) оспорено је да АПВ преко својих органа у области социјалне заштите уређује друга права у области социјалне заштите, већи обим права од права утврђених законом
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл. гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС члан 13. тачка 5.  
Закон о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде Службени гласник РС бр. 30/10 члан 27. став 5.  
Закон о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде Службеник гласник РС бр. 30/10 члан 26. став 3.  
Закон о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде Службени гласник РС бр. 30/10 члан 4, 10, 11,12. став 6., чл. 15 став 3. и 23.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС члан 13. тачка 4.  
Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју Службени гласник РС бр. 10/13, 142/14, 103/15, 101/16 члан 13.  
Закон о дивљачи и ловству Службеник гласник РС бр. 18/10 члан 78.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС" бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС) члан 20. тачка 4.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС" бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС) члан 20. тачка 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС" бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС) члан 20. тачка 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС" бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС) члан 20. тачка 1.  
Закон о шумама Службени гласник РС бр. 30/10, 93/12, 89/15) члан 83.  
Закон о шумама Службени гласник РС бр. 30/10, 93/12, 89/15 члан 88. став 4.  
Закон о шумама Сл. гласник РС бр. 30/10, 93/12, 89/15 члан 43. Законом о изменама и допунама Закона о шумама ("Сл. гласник РС" 89/15) брисан је члан 43. Закона па је изгубљена надлежност: доношење Средњорочног плана заштите шума од биљних болести и штеточина за шумска подручја, за период од пет година
Закон о шумама Службени гласник РС бр. 30/10, 93/12, 89/15 члан 25. став 2.  
Закон о шумама ("Сл. гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 89/15) члан 58. став 2.  
Закон о шумама ("Сл. гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 89/15) члан 44. став 2. Доношењем Закона о изменама и допунама Закона о шумама ("Сл. гласник РС" 89/15) мењан је члан 44.ст. 1.2.и 4. Закона у смислу да ове послове обезбеђује Министарство и поверава их научно истраживачкој установи из области шумарства.
Закон о шумама ("Сл. гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 89/15) члан 38. став 3.  
Закон о шумама ("Сл. гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 89/15) члан 15. став 2.  
Закон о шумама ("Сл. гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 89/15) члан 118.  
Закон о шумама ("Сл. гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 89/15) члан 103. став 3.  
Закон о шумама ("Сл. гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 89/15) члан 101. став 3.  
Закон о шумама ("Сл. гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 89/15) члан 50. став 3.  
Закон о шумама ("Сл. гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 89/15) члан 46. став 3.  
Закон о шумама ("Сл. гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 89/15) члан 32. став 10.  
Закон о шумама ("Сл. гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 89/15) члан 30.  
Закон о шумама ("Сл. гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 89/15) члан 25. став 1.  
Закон о шумама ("Сл. гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 89/15) члан 16. став 4.  
Закон о шумама ("Сл. гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 89/15) члан 13. став 2.  
Закон о шумама ("Сл. гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 89/15) члан 10. став 2.  
Закон о шумама ("Сл. гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 89/15) члан 19. став 1.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС" бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС) члан 18. тачка 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС" бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС) члан 18. тачка 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС члан 17.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС члан 16. тачке 6.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС члан 16. тачке 5.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС члан 16. тачка 4.  
Закон о водама Службени гласник РС бр. 30/10, 93/12, 101/16 члан 188.-190.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл. гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС члан 16. тачка 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл. гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС члан 16. тачка 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС члан 15. тачка 8.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС члан 15. тачка 7.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС члан 15. тачка 6.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС члан 15. тачка 5.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС члан 15. тачка 4.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС члан 15. тачка 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС члан 15. тачка 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС члан 15. тачка 1.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС члан 14.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС члан 13. тачка 6.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС члан 13. тачка 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС члан 13. тачка 2.  
Закон о заштити животне средине "Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09 -др. закон, 43/11- Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон Члан 13. ст.1.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 25. став 1. тачка 4.  
Закон о заштити животне средине "Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09 -др. закон, 43/11- Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон Члан 14. ст.1.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 25. став 1. тачка 5.  
Закон о заштити животне средине "Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09 -др. закон, 43/11- Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон Члан 33. став 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 25. став 1. тачка 8.  
Закон о заштити животне средине "Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09 -др. закон, 43/11- Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон Члан 34. став 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 25. став 1. тачка 7.  
Закон о заштити животне средине "Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09 -др. закон, 43/11- Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон Члан 35. став 3.  
Закон о заштити животне средине "Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09 -др. закон, 43/11- Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон Члан 61.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 25. став 1. тачка 9.  
Закон о заштити животне средине "Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09 -др. закон, 43/11- Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон Члан 62.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 25. став 1. тачка 10.  
Закон о заштити животне средине "Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09 -др. закон, 43/11- Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон Члан 68.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 25. став 1. тачка 3.  
Закон о заштити животне средине "Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09 -др. закон, 43/11- Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон Члан 69. став 1.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 25. став 1. тачка 6.  
Закон о заштити животне средине "Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09 -др. закон, 43/11- Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон Члан 69. став 4.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 25. став 1. тачка 6.  
Закон о заштити животне средине "Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09 -др. закон, 43/11- Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон Члан 69. став 5.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 28. став 1. тачка 6.  
Закон о заштити животне средине "Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09 -др. закон, 43/11- Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон Члан 83. став 1.  
Закон о заштити животне средине "Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09 -др. закон, 43/11- Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон Члан 100. став 1. Доношењем Закона о заштити и одрживом коришћењју рибљег фонда (''Службени гласник, бр. 128/14) средства од накнада за коришћење рибарских подручја више нису приход буџета фонда
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 25. став 1. тачка 11.  
Закон о заштити животне средине "Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09 -др. закон, 43/11- Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон Члан 100. став 3.  
Закон о заштити животне средине "Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09 -др. закон, 43/11- Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон Члан 109. став 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 28. став 1. тачка 8.  
Закон о заштити животне средине "Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09 -др. закон, 43/11- Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон Члан 114. став 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 28. став 1.тачка 7.  
Закон о процени утицаја на животну средину Службени гласник РС бр. 135/04, 36/09 Члан 2. тач. 2. алинеја 2. и Члан 10.  
Закон о процени утицаја на животну средину Службени гласник РС бр. 135/04, 36/09 Члан 2. тачка 2. алинеја 2 у вези са чланом 11.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 28. став 1.тачка 7.  
Закон о процени утицаја на животну средину Службени гласник РС бр. 135/04, 36/09 Члан 2. тачка 2. алинеја 2. у вези са чланом 14.  
Закон о процени утицаја на животну средину Службени гласник РС бр. 135/04, 36/09 члан 2. тачка 2. алинеја 2. у вези са чланом 15.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 28. став 1. тачка 7.  
Закон о процени утицаја на животну средину Службени гласник РС бр. 135/04, 36/09 Члан 39. став 1.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 28. став 1.тачка 1.  
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине Службени гласник РС бр. 135/04, 25/15 Члан 5. ст.2  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 28. став 1.тачка 4.  
Закон о заштити од буке у животној средини Службени гласник РС бр. 36/09, 88/10 Члан 7. тачка 1.  
Закон о заштити од буке у животној средини Службени гласник РС бр. 36/09, 88/10 Члан 7. и члан 23. став 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 25. став 1.тачка 6.  
Закон о заштити од буке у животној средини "Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 Члан 7. и 30. став 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 28. став 1.тачка 1.  
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине Службени гласник РС бр. 135/04, 25/15 Члан 26. став 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 28. став 1.тачка 1.  
Закон о заштити природе "Службени гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон Члан 9. став 9.  
Закон о заштити природе "Службени гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон Члан 10. став 2.  
Закон о заштити природе "Службени гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон Члан 41а.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 25. став 1.тачка 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС" бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС) члан 13. тач.5  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС" бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС) члан 13. тач. 4  
Закон о заштити природе "Службени гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон Члан 54. став 3.  
Закон о заштити природе "Службени гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон Члан 56. став 3.  
Закон о заштити природе "Службени гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон Члан 113. ст.1  
Закон о заштити природе "Службени гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон Члан 119. став 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 28. став 1. тачка 8.  
Закон о заштити ваздуха "Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13 Члан 15.  
Закон о заштити ваздуха "Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13 Члан 15. став 7.  
Закон о заштити ваздуха "Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13 Члан 74. став 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 28 став 1.тачка 1.  
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења "Службени гласник РС", бр. 36/09 Члан 5.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 25. став 1. тачка 6.  
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења "Службени гласник РС", бр. 36/09 Члан 6. став 2.  
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења "Службени гласник РС", бр. 36/09 Члан 10. став 2.  
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења "Службени гласник РС", бр. 36/09 Члан 14. став 3.  
Закон о управљању отпадом "Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др. закон Члан 11. став 5.  
Закон о управљању отпадом "Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др. закон Члан 19. став 1. тачка 3.  
Закон о управљању отпадом "Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др. закон Члан 19. став 1. тачка 4. и Члан 60. став 3.  
Закон о управљању отпадом "Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др. закон Члан 19. став 1. тачка 5. и Члан 84. став 3.  
Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда "Службени гласник РС", бр. 128/14, 95/18-др. закон Члан 5. став 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 22. став 1. тачка 2.  
Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда "Службени гласник РС", бр. 128/14, 95/18-др. закон Члан 31. став 6.  
Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда "Службени гласник РС", бр. 128/14, 95/18-др. закон Члан 17. став 8.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 22. став 1. тачка 1.  
Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда "Службени гласник РС", бр. 128/14, 95/18-др. закон Члан 47. став 1.  
Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда "Службени гласник РС", бр. 128/14, 95/18-др. закон Члан 49. став 1.  
Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда "Службени гласник РС", бр. 128/14, 95/18-др. закон Члан 52. став 4.  
Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда "Службени гласник РС", бр. 128/14, 95/18-др. закон Члан 54. став 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 22. став 1. тачка 4.  
Закон о водама "Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/19-др. закон Члан 196. став 5.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 26.  
Закон о заштити природе "Службени гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон Члан 103.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 27. Одредба члана 27. Закона о утврђивању надлежности АПВ проглашена је неуставном Одлуком Уставног суда објављеном у Службеном гласнику РС 67/2012
Закон о планирању и изградњи "Службени гласник РС", бр. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 члан 35. став 4.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС члан 10. тачка 2.  
Закон о планирању и изградњи "Службени гласник РС", бр. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 145/14, 83/18 члан 35. и члан 47.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС члан 10.тачка 3.  
Закон о планирању и изградњи "Службени гласник РС", бр. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 145/14, 83/18 члан 49. став 4.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС члан 10. тачка 4.  
Закон о планирању и изградњи "Службени гласник РС", бр. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 145/14, 83/18 члан 52. став 4.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС члан 10. тачка 5.  
Закон о планирању и изградњи "Службени гласник РС", бр. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 145/14, 83/18 члан 33. став 4.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС члан 10. тачка 6.  
Закон о планирању и изградњи "Службени гласник РС", бр. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 145/14, 83/18 члан 33. став 5.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС члан 10. тачка 6.  
Закон о планирању и изградњи "Службени гласник РС", бр. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 145/14, 83/18 члан 58.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС члан 10. тачка 9.  
Закон о планирању и изградњи "Службени гласник РС", бр. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 145/14, 83/18 члан 58.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС члан 10. тачка 10.  
Закон о планирању и изградњи "Службени гласник РС", бр. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 145/14, 83/18 члан 48.  
Закон о планирању и изградњи "Службени гласник РС", бр. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 члан 45а i 50.  
Закон о планирању и изградњи "Службени гласник РС", бр. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14 члан 33. став 6.  
Закон о планирању и изградњи "Службени гласник РС", бр. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14 члан 53а и члан 134.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС члан 11. тачка 1.  
Закон о планирању и изградњи "Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14 члан 139. став 2. Чланом 56. став 2. и 4. Закона о планирању и изградњи "Службени гласник РС", бр. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13 и 98/13), било је прописано да се на решење о локацијској дозволи коју издаје јединица локалне самоуправе може изјавити жалба у року од осам дана, а Аутономној покрајини је било поверено решавање по жалби против првостепеног решења о локацијској дозволи јединице локалне самоуправе, донетог за грађење објеката који се граде на територији аутономне покрајине. Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 132/2014), измењен је члан 56. Закона, а такође је измењено и законско решење, па је уместо локацијске дозволе, уведен нови институт „локацијски услови“ као јавна исправа, a измењеним чланом 56. Закона предвиђено je да се на издате локацијске услове може поднети приговор надлежном општинском, односно градском већу, на који начин је дошло до промене односно губитка надлежности у погледу решавања по жалби у тој области.
Закон о утврђивању надлежности Аатономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС члан 11. тачка 2.  
Закон о планирању и изградњи "Службени гласник РС", бр. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14 члан 172. став 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС члан 11. тачка 3.  
Закон о планирању и изградњи "Службени гласник РС", бр. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14 члан 172.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС члан 11. тачка 4.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС члан 11. тачка 5.  
Закон о јавним предузећима "Службени гласник РС", бр. 15/16 члан 5.  
Закон о становању и одржавању зграда "Службени гласник РС", бр. 104/16 члан 131. ст.5 Чланом 50. Закона о становању („Службени гласник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92-исправка, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94,47/94, 47/94-исправка, 48/94, 44/95-др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05-др. закон и 99/11), Аутономној Покрајини Војводини било је поверено решавање по жалби против првостепеног решења општинске управе општине која се налази на територији Аутономне Покрајине Војводине. Конкретно, у питању су били поступци решавања по жалби на решење о исељењу лица које се уселило у стан или заједничне просторије стамбене зграде без правног основа (члан 5. тог закона). Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/2016), дана 31.12.2016. године, на основу члана 157. став 1. тачка 1. и тачка 2. престао је да важи Закон о становању. Новим законским решењем, према одредби члана 77. Закона о становању и одржавању зграда, против решења о исељењу лица које се уселило у стан или заједничке просторије стамбене, односно стамбено-пословне зграде без правног основа може се изјавити жалба општинском, односно градском већу. Тиме је АПВ престала да буде надлежна за решавање по жалби против решења донетих у првом степену у управном поступку који се односи на исељење бесправно усељених лица.
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС члан 12.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС“ бр. 99/2009, 67/2012 члан 3. став 2.  
Закон о процени утицаја на животну средину "Службени гласник РС", бр. 135/04, 88/10 Члан 5. став 2 и члан 9. став 1.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12- Одлука УС Члан 28. став 1. тачка 3.  
Закон о планирању и изградњи "Службени гласник РС", бр. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14 члан 56.  
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре "Службени гласник РС" бр 22/2015 члан 13.  
Закон о заштити ваздуха "Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13 Члан 15. став 8.  
Закон о заштити ваздуха "Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13 Члан 15. став 5.  
Закон о заштити ваздуха "Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13 Члан 16. став 3.  
Закон о заштити ваздуха "Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13 Члан 31.  
Закон о заштити ваздуха "Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13 Члан 33.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука УС члан 30. став 1. тачка 1  
Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање државним путевима са Законом о јавним предузећима "Службени гласник РС", бр. 46/2013 и 90/2014. члан 7.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука УС члан 30. став 1. тачка 2.  
Закон о железници "Сл. гласник РС", бр. 45/2013 члан 98. став 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука УС члан 31.  
Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама "Сл. гласник РС", бр. 73/10, 121/12, 18/15, 92/16 члан 7. став 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука УС члан 31.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука УС члан 31.  
Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама "Сл. гласник РС", бр. 73/10, 121/12, 18/15, 92/16 члан 24. став 7.  
Закон о електронским комуникацијама "Сл. гласник РС", бр. 44/2010, 60/2013 - одлука УС и 62/2014 члан 5.  
Закон о електронским комуникацијама "Сл. гласник РС", бр. 44/2010, 60/2013 - одлука УС, 62/2014, 95/2018 члан 27 а  
Закон о електронским комуникацијама "Сл. гласник РС", бр. 44/2010, 60/2013 - одлука УС и 62/2014 члан 83. став 4.  
Закон о електронским комуникацијама "Сл. гласник РС", бр. 44/2010, 60/2013 - одлука УС, 62/2014, 95/2018 члан 132. став 3.  
Закон о планирању и изградњи "Службени гласник РС", бр. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14 члан 131. став 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука УС члан 29.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука УС члан 29.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 67.  
Закон о равноправности полова "Сл. гласник РС", бр. 104/2009 члан 2. став 4.  
Закон о равноправности полова "Сл. гласник РС", бр. 104/2009 члан 52. став 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука УС члан 32. тачка 1.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука УС члан 32. тачка 2.  
Закон о туризму "Службени гласник РС", бр. 17/19 Члан 10. став 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука УС члан 23. тачка 1.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука УС члан 23. тачка 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука УС члан 23. тачка 4. Чланом 27. Закона о туризму ("Службени гласник РС" 17/19) прописано је да захтев за категоризацију туристичког места подноси Министарству и да испуњеност прописаних услова за разврставање туристичког места у категорију проверава комисија за категоризацију туристичких места, коју образује министар. Комисија сачињава записник о свом раду и доставља га министру са предлогом за разврставање туристичког места у одговарајућу категорију.Разврставање туристичког места у категорију врши се решењем које доноси министар и важи три године од дана достављања решења подносиоцу захтева. Чланoм 135. Закона о туризму је прописано да ће се до доношења подзаконских аката на основу овлашћења из овог закона примењивати осим у делу у коме су у супротности са овим законом-Правилник о категоризацији туристичких места („Службени гласник РСˮ, бр. 24/12, 31/12 – исправка и 102/15)
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука УС члан 23. тачка 6.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука УС члан 66. став 3.  
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености "Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015 члан 17. став 1.  
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености "Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015 члан 40. став 1.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука УС члан 81.  
Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама "Сл. гласник РС", бр. 73/10, 121/12, 18/15, 92/16 члан 31. став 5.  
Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама "Сл. гласник РС", бр. 73/10, 121/12, 18/15, 92/16 члан 22. став 5.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука УС члан 23. тачка 5.  
Закон о туризму "Сл. гласник РС", бр. 17/19 чл. 30, 32. и 39.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 члан 69.  
Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника "Службени гласник РС", бр. 104/2009 члан 31.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 члан 72.  
Закон о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 6/2002 члан 37. став 2. Разлог губљења ове надлежности је престанак важења Закона о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 6/2002
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 члан 68. став 1. тачка 6.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 члан 68. став 1. тачка 5.  
Закон о енергетици "Службени гласник РС", бр. 145/2014 члан 5. став 4.  
Закон о енергетици "Службени гласник РС", бр. 145/2014 члан 15.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 члан 32. став 1. тачка 1.  
Закон о енергетици "Службени гласник РС", бр. 145/2014 члан 13. став 4. Надлежност је одузета доношењем Одлуке УСРС "Службени гласник РС", бр. 67/12
Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника "Службени гласник РС", бр. 104/2009 члан 16. став 2. Надлежност се не извршава јер нису донети подзаконски акти.
Закон о енергетици "Службени гласник РС", бр. 145/2014 члан 24. став 2.  
Закон о ефикасном коришењу енергије "Службени гласник РС'', бр 25/2013 члан 63. став 1.  
Закон о енергетици Сл.гласник РС бр. 57/11 члан 181.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл.гласник РС бр. 99/2009, 67/12-Одлука Уставног суда РС члан 69.  
Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника Сл.гласник РС бр. 104/2009 члан 31.  
Закон о утврђивању надлежности аутономне покрајине Војводине Сл.гласник РС бр. 99/2009, 67/12-Одлука Уставног суда РС члан 72.  
Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника Сл.гласник РС бр. 104/2009 члан 31.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл.гласник РС бр. 99/2009, 67/12 Одлука Уставног суда РС члан 70. став 1. тачка 6.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима Сл.гласник РС бр. 88/2011 члан 145. Престао да важи
Закон о рударству и геолошким истраживањима Сл.гласник РС бр. 101/2015 члан 168. став 3. и 4.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/15 члан 125.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Сл. гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС члан 70.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/15 члан 23. став 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Сл. гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС члан 71. став 1. тачка 1. и тачка 6.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/15 члан 68.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Сл. гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС члан 70. став 1. тачка 2.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/15 члан 107. став 1.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Сл. гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС члан 70. став 1. тачка 4.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Сл. гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС члан 70. став 1. тачка 5.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 88/2011 члан 30. став 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Сл. гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС члан 71. став 1. тачка 2.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 88/2011 члан 42. став 1, члан 138.-142.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Сл. гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС члан 71. став 1. тачка 3.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/15 члан 17. став 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Сл. гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС члан 71. став 1. тачка 4.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 88/2011 члан 134. став 1.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Сл. гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС члан 71. став 1. тачка 5.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/15 члан 53. став 4.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Сл. гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС члан 71. став 1. тачка 7.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/15 члан 52. став 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Сл. гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС члан 71. став 1. тачка 8.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/2015 члан 168. став 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Сл. гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС члан 71. став 1. тачка 9.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/2015 члан 158.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/2015 члан160. став 6.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/2015 члан 13. став 6.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/2015 члан 19. став 3.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/2015 члан 20. став 4.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/2015 члан 165. став 1.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/2015 члан 160. став 5.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/2015 члан 162. став 1.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/2015 члан 163. став 1.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/2015 члан 164. став 1.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/2015 члан 164. став 1.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/2015 члан 165. став 1.  
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/2015 члан 160. став 5.  
Закон о високом образовању "Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18 члан 31. став 1. тачка 4. и члан 52. став 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука Уставног суда члан 35. став 1. тачка 2.  
Закон о високом образовању "Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18 члан 135  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука Уставног суда члан 35. став 1. тачка 3.  
Закон о високом образовању "Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18 члан 51. став 1.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука Уставног суда члан 35. став 1. тачка 4.  
Закон о високом образовању "Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18 члан 42. став 6. и члан 53.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука Уставног суда члан 35. тачка 5.  
Закон о високом образовању "Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18 члан 54. став 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука Уставног суда члан 35. став 1. тачка 6.  
Закон о високом образовању "Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18 члан 55. став 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука Уставног суда члан 35. став 1. тачка 7.  
Закон о високом образовању "Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18 члан 57. ст. 8 и 10.  
Закон о високом образовању "Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18 члан 62. став 7.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука Уставног суда члан 35. став 1. тачка 8.  
Закон о високом образовању "Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18 члан 99. став 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука Уставног суда члан 35. став 1. тачка 9.  
Закон о високом образовању "Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18 члан 127. став 6.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука Уставног суда члан 35. став 1. тачка 10.  
Закон о високом образовању "Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18 члан 129. став 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012 - Одлука Уставног суда члан 35. став 1. тачка 11.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 42. тачка 1.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 42. тачка 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 42. тачка 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 42. тачка 4.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 42. тачка 5.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 42. тачка 6.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 42. тачка 7.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 42. тачка 8.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 42. тачка 9.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 42. тачка 10.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 42. тачка 11.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 42. тачка 12.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 42. тачка 13.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 42. тачка 14.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 42. тачка 15.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 42. тачка 16.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 42. тачка 17.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС Члан 42. тачка 18.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 43.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Сл. гласник РС", број 99/2009, 67/12-Одлука Уставног суда РС члан 41. тачка 8.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 41. тачка 9.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 41. тачка 10.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 44 . Надлежност је остала и по престанку важења Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине (Сл. гласник РС, бр. 6/2002, 101/2007 - др. закон и 51/2009 - др. закон), али је Законом о задужбинама и фондацијама (Сл. гласник РС, бр. 88/2010 и 99/2011 - др. закон) надлежност ограничена на фондове, фондације и задужбине чији је оснивач или суоснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе
Закон о задужбинама и фондацијама "Сл. гласник РС", бр. 88/2010 и 99/2011 - др. закон    
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 44. тачка 2. Надлежност је остала и по престанку важења Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине (Сл. гласник РС, бр. 6/2002, 101/2007 - др. закон и 51/2009 - др. закон), али је Законом о задужбинама и фондацијама (Сл. гласник РС, бр. 88/2010 и 99/2011 - др. закон) надлежност ограничена на фондове, фондације и задужбине чији је оснивач или суоснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе
Закон о задужбинама и фондацијама "Сл. гласник РС", бр. 88/2010 и 99/2011 - др. закон    
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 45. тачка 1.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 45. тачка 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 45. тачка 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 45. тачка 4.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 45. тачка 5.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 45. тачка 6.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС члан 45. тачка 7.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине "Сл.гласник РС" бр. 99/2009, Одлука Уставног суда 67/2012 члан 46.  
Устав Републике Србије "Сл. гласник РС", број 98/2006 члан 183. тачка 6. и члан 184. тачка 4. Уставна одредба о најмањем обиму буџета Покрајине дерогирана је одредбом Закона о буџетском систему којим се ''буџет Републике Србије'' као основица за утврђивање најмањег обима покрајинског буџета замењује основицом коју чини ''висина пореских прихода''; Осим тога структура покрајинског буџета у којој претежно учешће имају трансферна средства са утврђеном наменом (расходи за запослене у установама образовања на територији АП Војводине) онемогућава издвајање средстава за капиталне пројекте у делу утврђеном Уставом.
Закон о буџетском систему "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др. закон    
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 10. тачка 13. и 15.  
Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције "Сл.гласник РС", бр. 10/04 и 84/07    
Закон о буџету Републике Србије за 2014. годину "Службени гласник РС", број 110/2013, 116/2013 и 142/2014    
Закон о јавном дугу "Службени гласник РС", број 61/05, 107/09 и 78/2011    
Уредба о буџетском рачуноводству "Службени гласник РС", број 125/2003 и 12/2006    
Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор "Службени гласник РС", бр.49/2010    
Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем "Службени гласник РС", број 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013 - испр, 106/2013, 120/2013 20/2014, 64/2014, 81/2014, 117/2014, 128/2014 и 131/2014    
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна "Службени гласник РС", број 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 66/2014 - испр., 81/2014, 117/2014, 128/2014 и 131/2014    
Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор "Службени гласник РС", број 113/2013 и 8/2014    
Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава "Службени гласник РС", број 123/2003    
Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације "Сл. лист СРЈ", број 17/97 и 24/00    
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Републике Србије "Службени гласник РС", број 120/2012    
Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања "Службени гласник РС", бр, 51/2007 и 14/2008 – испр.    
Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем "Службени гласник РС", број106/06;    
Правилник о списку корисника јавних средстава "Службени гласник РС", број 120/2013    
Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину "Службени лист АП Војводине", број 50/2013, 24/2014 и 42/2014    
Правилник о начину коришћења и управљања средствима консолидованог рачуна трезора Аутономне Покрајине Војводине, "Службени лист АП Војводине", број 23/2013    
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине "Службени лист АП Војводине", број 40/2012    
Правилник о организацији и рачуноводственом обухватању главне књиге трезора Аутономне покрајине Војводине и помоћних књига и евиденција      
Рачуноводствене политике      
Покрајинска уредба о задужењу АП Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије "Службени лист АП Војводине", број 19/2010, 6/2011, 19/201 и 19/2013    
Покрајинска уредба о давању Фонду за развој Републике Србије овлашћења директног задужења за наплату са рачуна извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине као средства обазбеђења отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске инд "Службени лист АП Војводине", број 20/2010 и 1/2012    
Покрајинска уредба о роковима, начину и поступку повраћаја неутрошених буџетских средстава корисника јавних средстава Аутономне покрајине Војводине, ван консолидованог рачуна трезора Аутономне покрајине Војводине , на рачун извршења буџета Аутоном "Службени лист АП Војводине", број 2/2015    
Упутство о раду трезора АП Војводине "Службени лист АП Војводине", број 18/02, 04/03, 16/03 и 25/04    
Закон о утврђивању надлежности Aутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр- 99/2009, 67/2012 Одлука УС РС члана 33. став 1. тачка 24. и члан 34. став 1. тачка 28.  
Закон о основама система образовања и васпитања ''Службени гласник РС'', број: 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 (II)-др. закон, 10/19 члан 145. и члан 185. став 1.  
Устав Републике Србије Службени гласник РС 98/2006 члан 183. став 2. тачка 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 1.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 4.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 5.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 6.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 7.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 8.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 9.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 10.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 11.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 12.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 13.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 14.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 15.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 16.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 17.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 18.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 19.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 19.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 20.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 21.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 22.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 23.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 24.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 25.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 26.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС РС члан 34. став 1. тачка 1.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 34. став 1. тачка 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 34. став 1. тачка 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 34. став 1. тачка 4.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 34. став 1. тачка 5.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 34. став 1. тачка 6.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 34. став 1. тачка 7.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 34. став 1. тачка 8.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 34. став 1. тачка 9.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 34. став 1. тачка 10.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 34. став 1. тачка 11.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 34. став 1. тачка 13.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС РС члан 34. став 1. тачка 14.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 34. став 1. тачка 15.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 34. став 1. тачка 16.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС РС члан 34. став 1. тачка 17.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 34. став 1. тачка 18.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 34. став 1. тачка 19.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 34. став 1. тачка 20.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 34. став 1. тачка 21.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 34. став 1. тачка 22.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 34. став 1. тачка 23.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Сл.гласник РС" бр. 99/09 и 67/2012 - одлука УС РС члан 34. став 1. тачка 24.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/09 и 67/2012 - одлука УС РС члан 34. став 1. тачка 25.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл.гласник РС бр. 99/09 и 67/2012 - одлука УС члан 34. став 1. тачка 27. и члан 33. став 1. тачка 23.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл.гласник РС бр. 99/09 и 67/2012 - одлука УС члан 34. став 1. тачка 28.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/09 и 67/2012 - одлука УС РС члан 34. став 1. тачка 29.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл.гласник РС бр. 99/09 и 67/2012 - одлука УС члан 34. став 1. тачка 30.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине „Службени гласник РС“ бр. 99/09 и 67/2012 - одлука УС члан 36. став 1. тачка 1.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл.гласник РС бр. 99/09 и 67/2012 - одлука УС члан 36. став 1. тачка 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл.гласник РС бр. 99/09 и 67/2012 - одлука УС члан 36. став 1. тачка 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл.гласник РС бр. 99/09 и 67/2012 - одлука УС члан 36. став 1. тачка 4. Члан 6. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“ бр.18/10, 55/13, 27/18-др. закон, 10/19) прописује да одлуку о пријему доноси директор установе.
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл.гласник РС бр. 99/09 и 67/2012 - одлука УС члан 36. став 1. тачка 5. Одузето Законом о ученичком и студентском стандарду „Службени гласник РС“ бр.18/10, 55/13, 27/18-др. закон, 10/19
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл.гласник РС бр. 99/09 и 67/2012 - одлука УС члан 36. став 1. тачка 6. Члан 6. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“ бр.18/10, 55/13, 27/18-др. закон, 10/19) прописује да установа спроводи конкурс.
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл.гласник РС бр. 99/09 и 67/2012 - одлука УС члан 36. став 1. тачка 7. Одузето Законом о ученичком и студентском стандарду „Службени гласник РС“ бр.18/10, 55/13, 27/18-др. закон, 10/19
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл.гласник РС бр. 99/09 и 67/2012 - одлука УС члан 36. став 1. тачка 8. Чланом 6. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“ бр.18/10, 55/13, 27/18-др. закон, 10/19) одређено је да то прописује министар
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл.гласник РС бр. 99/09 и 67/2012 - одлука УС члан 36. став 1. тачка 9. На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини ("Службени лист АПВ", бр. 14/15, 10/17) донет је Правилник о условима регресирања превоза ученика средњих школа у АП Војводини ("Службени лист АПВ", бр. 39/15), који је доношењем новог Правилникао условима регресирања превоза ученика средњих школа у АП Војводини ("Сл. гласник РС" бр. 6/17, 7/18) стављен ван снаге.
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл.гласник РС бр. 99/09 и 67/2012 - одлука УС члан 36. став 1. тачка 10.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл.гласник РС бр. 99/09 и 67/2012 - одлука УС члан 36. став 1. тачка 11.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл.гласник РС бр. 99/09 и 67/2012 - одлука УС члан 36. став 1. тачка 12.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл.гласник РС бр. 99/09 и 67/2012 - одлука УС члан 36. тачка 13.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл.гласник РС бр. 99/09 и 67/2012 - одлука УС члан 37.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине „Службени гласник РС“ бр. 99/09 и 67/2012 - одлука УС члан 38.  
Статут Аутономне покрајине Војводине „Службени лист АПВ“, бр. 20/14 члан 27. став 1. тачка 9. ал. 1.  
Статут Аутономне покрајине Војводине „Службени лист АПВ“, бр. 20/14 члан 27. став 1. тачка 9. ал. 2.  
Статут Аутономне покрајине Војводине „Службени лист АПВ“, бр. 20/14 члан 27. став 1. тачка 9. ал. 3.  
Статут Аутономне покрајине Војводине „Службени лист АПВ“, бр. 20/14 члан 27. став 1. тачка 9. ал. 4.  
Статут Аутономне покрајине Војводине „Службени лист АПВ“, бр. 20/14 члан 27. став 1. тачка 9. ал. 5.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 (II)-др. закон, 10/19 Члан 104. ст. 5. 6. и 7. и члан 185.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 (II)-др. закон, 10/19 Члан 94. став 5. и 185.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 члан 33. став 6.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 (II)-др. закон, 10/19 члан 95. и члан 185.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 члан 35. став 2.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 (II)-др. закон, 10/19 Члан 118. став 1. члан 185.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 члан 35. став 6.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 (II)-др. закон, 10/19 члан 106. став 8. i 185.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 (II)-др. закон, 10/19 члан 106. став 9. и члан 185. став 1.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 члан 36. став 2.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 члан 54. став 7.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 (II)-др. закон, 10/19 члан 117. став 6. и члан 185. став 1.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 (II)-др. закон, 10/19 члан 117. став 7. и члан 185. став 1.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 члан 60. став 7.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 члан 61. став 2.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 (II)-др. закон, 10/19 члан 128 став 3.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 члан 63. став 8.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 (II)-др. закон, 10/19 Члан 128.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 члан 79. став 4.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 члан 88. став 5.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 (II)-др. закон, 10/19 члан 28. став 5. и члан 185. став 1.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 члан 90. став 2.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 члан 90. став 3.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 (II)-др. закон, 10/19 Члан 4. ст.8 и члан 185. ст. 1.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 члан 111. став 2.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 члан 111. став 3.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 члан 149. став 4.  
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника „Службени гласник РС“ бр. 85/13 члан 7. став 1.  
Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања  „Службени гласник РС“ бр. 8/11 члан 10. став 2.  
Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања  „Службени гласник РС“ бр. 8/11 члан 26. став 1.  
Закон о образовању одраслих  „Службени гласник РС“ бр. 55/13, 88/17-др. закон, 27/18-др. закон Члан 65. у вези са чланом 19. став 3.  
Закон о уџбеницима „Службени гласник РС“ бр. 27/18 члан 30. став 1. тачка 1.  
Закон о уџбеницима „Службени гласник РС“ бр. 27/18 члан 30.  
Закон о уџбеницима „Службени гласник РС“ бр. 27/18 члан 30. став 1. тачка 4.  
Закон о предшколском васпитању и образовању „Службени гласник РС“ бр. 18/10 члан 9. став 3.  
Закон о предшколском васпитању и образовању „Службени гласник РС“ бр. 18/10 члан 30. став 8.  
Закон о основном образовању и васпитању „Службени гласник РС“ бр. 55/13 члан 12. став 3.  
Закон о основном образовању и васпитању  „Службени гласник РС“ бр. 55/13 члан 96. став 4.  
Закон о основном образовању и васпитању „Службени гласник РС“ бр. 55/13 члан 99. став 4.  
Закон о средњем образовању и васпитању „Службени гласник РС“ бр. 55/13, 101/17 члан 87. став 5.  
Закон о ученичком и студентском стандарду  „Службени гласник РС“ бр.18/10, 55/13 члан 24. став 1.  
Закон о ученичком и студентском стандарду  „Службени гласник РС“ бр.18/10, 55/13 члан 88. став 1.  
Закон о ученичком и студентском стандарду „Службени гласник РС“ бр.18/10, 55/13 члан 97. став 1.  
Закон о уџбеницима „Службени гласник РС“ бр. 27/18 чл. 30. ст. 1. тач. 2  
Закон о уџбеницима „Службени гласник РС“ бр. 27/18 Члан 22. став 11.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 4.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 5.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 6.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 8.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 9.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 10.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС РС члан 33. став 1. тачка 11.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС РС члан 33. став 1. тачка 12.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 13.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 14.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС РС члан 33. став 1. тачка 15.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 16.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 17.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 18.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС РС члан 33. став 1. тачка 19.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС РС члан 33. став 1. тачка 20.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 21.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС РС члан 33. став 1. тачка 7.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 23. Не извршава се јер нису донети подзаконски акти за спроводјење закона
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 24.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 25.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС РС члан 33. став 1. тачка 26.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл.гласник РС бр. 99/09 и 67/2012 - одлука УС чл. 37. Даном почетка рада Агенције у складу са овим законом престају да важе: 1) одредбе чл. 17–19, 24–27, 42. и 65. Закона о образовању одраслих („Службени гласник РС”, бр. 55/13 и 88/17 – др. закон), у делу који се односи на поступак за издавање одобрења другој организацији која обавља делатност и има седиште на територији аутономне покрајине;
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 чл. 166 у вези са чл. 33. ст. 6.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 88/17 члан 106. став 1, 3, 4. и 5. и члан 185. став 1.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 (II)-др. закон, 10/19 члан 106. став 5. и члан 185  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 (II)-др. закон, 10/19 члан 107. став 3. и 185.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 (II)-др. закон, 10/19 чл. 123. ст. 2.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 (II)-др. закон, 10/19 члан 125. став 2  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 (II)-др. закон, 10/19 члан 105. став 3. и члан 185. став 1.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 (II)-др. закон, 10/19 члан 105. став 4. и члан 185. став 1.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 (II)-др. закон, 10/19 Чл. 79, 81. и 185 ст. 1.  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 (II)-др. закон, 10/19 чл. 81  
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 чл. 111. ст. 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС" бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС) Члан 36. став 1. тачка 1.  
Закон о ученичком и студентском стандарду „Службени гласник РС“ бр.18/10, 55/13, 27/18-др. закон, 10/19 Члан 88. у вези са чланом 25. став 3.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС" бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС) Члан 36. став 1. тачка 3.  
Закон о ученичком и студентском стандарду „Службени гласник РС“ бр.18/10, 55/13, 27/18-др. закон, 10/19 Члан 88. у вези са чланом 28. став 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС" бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС) члан 36. став 1. тачка 3.  
Закон о ученичком и студентском стандарду „Службени гласник РС“ бр.18/10, 55/13, 27/18-др. закон, 10/19 члан 88. у вези са чланом 30. став 3.  
Закон о ученичком и студентском стандарду „Службени гласник РС“ бр.18/10, 55/13, 27/18-др. закон, 10/19 Члан 88. у вези са чланом 33. став 1.  
Закон о ученичком и студентском стандарду „Службени гласник РС“ бр.18/10, 55/13, 27/18-др. закон, 10/19 члан 88. у вези са чланом 40. став 4.  
Закон о ученичком и студентском стандарду „Службени гласник РС“ бр.18/10, 55/13, 27/18-др. закон, 10/19 члан 88. у вези са чланом 45. став 11.  
Закон о ученичком и студентском стандарду „Службени гласник РС“ бр.18/10, 55/13, 27/18-др. закон, 10/19 члан 88. у вези са чланом 55. став 3. тачка 12.  
Закон о ученичком и студентском стандарду „Службени гласник РС“ бр.18/10, 55/13, 27/18-др. закон, 10/19 члан 88. у вези са чланом 86. став 1.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС" бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС) члан 36. став 1. тачка 13.  
Закон о ученичком и студентском стандарду ("Сл.гласник РС" 18/2010 и 55/2013) члан 88. у вези са чланом 90. став 2.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 - Одлука УС) члан 45. тачка 8.  
Закона о јавном информисању ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 - одлука УС и 41/2011 - одлука УС ) Члан 14.  
Одлука о преношењу оснивачких права над Јавним предузећем "Мађар со" за новинско-издавачку делатност, Нови Сад и новинама"Мађар со" ("Службени лист АПВ", број 10/2004 )    
Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачким јавним предузећем "Хет нап', Суботица и новинама "Хет нап" ("Службени лист АПВ", број 10/2004)    
Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачком установом "Хлас људу", Нови Сад и новинама "Хлас људу" ("Службени лист АПВ", број 10/2004)    
Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачком установом "Руске слово", Нови Сад и новинама"Руске слово" ("Службени лист АПВ", број 10/2004)    
Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачком установом "Либертатеа", Панчево и новинама "Либертатеа" ("Службени лист АПВ", број 10/2004)    
Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачком установом "Хрватска ријеч", Суботица и новинама "Хрватска ријеч" ("Службени лист АПВ", број 10/2004)    
Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачком установом "Them", Нови Сад и новинама "Them” ("Службени лист АПВ", број 10/2004)    
Одлука о преношењу оснивачких права над новинама "Пољопривредник" ("Сл. лист АП Војводине", бр. 8/2006)   У складу са чланом 14. Закона о јавном информисању ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 - одлука УС и 41/2011 - одлука УС ) - -оснивачправног лица које је оснивач јавног гласила не може бити држава и територијална аутономија. У складу са тим донете су одлуке o преносу оснивачких права.
Закон о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине ("Сл гласник РС", бр 6/2002 101/2007- др закон 51/2009 др. закон ) члан 19. став 3. Доношењем Закона о јавном информисању ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 - одлука УС и 41/2011 - одлука УС ) члан 14.- -оснивач правног лица које је оснивач јавног гласила, ни посредно ни непосредно не може бити држава и територијална аутономија. Донете су одлуке о преношењу оснивачких права.
Одлука о преношењу оснивачких права над Јавним предузећем "Мађар со" за новинско-издавачку делатност, Нови Сад и новинама "Мађар со" ("Службени лист АПВ", број 10/2004)    
Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачким јавним предузећем "Хет нап", Суботица и новинама "Хет нап" ("Службени лист АПВ", број 10/2004)    
Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачком установом "Хлас људу", Нови Сад и новинама "Хлас људу" ("Службени лист АПВ", број 10/2004)    
Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачком установом "Руске слово", Нови Сад и новинама "Руске слово" ("Службени лист АПВ", број 10/2004)    
Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачком установом "Либертатеа", Панчево и новинама "Либертатеа" ("Службени лист АПВ", број 10/2004)    
Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачком установом "Хрватска ријеч", Суботица и новинама "Хрватска ријеч" ("Службени лист АПВ", број 10/2004)    
Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачком установом "Them", Нови Сад и новинама "Them” ("Службени лист АПВ", број 10/2004)    
Одлука о преношењу оснивачких права над новинама "Пољопривредник" ("Сл. лист АП Војводине", бр. 8/2006)    
Закон о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине ("Сл Гласник РС", 6/2002 101/2007 др. закон 51/2009 др. закон) члан 19. Доношењем Закона о јавном информисању ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 - одлука УС и 41/2011 - одлука УС ) члан 14.- -оснивач правног лица које је оснивач јавног гласила не може бити држава и територијална аутономија. Донете су одлуке о преношењу оснивачких права, али донете су и одлуке о обезбеђивању средстава за излажење новина од покрајинског значаја.
Закон о јавном информисању ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 - одлука УС и 41/2011 - одлука УС ) члан 14.  
Одлука о критеријумима за обезбеђивање дела средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине за финансирање издавања новина ("Сл. лист АП Војводине", бр. 8/2003 и 10/2004)    
Одлука о обезбеђивању дела средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине за издавање новина покрајинског значаја ("Сл. лист АП Војводине", бр. 4/2008)    
Покрајинска скупштинска одлука о обезбеђивању средстава за суфинансирање новина које објављују информације на језицима националних мањина - националних заједница ("Сл. лист АП Војводине", бр. 54/2014)   Аутономна покрајина Војводина не може бити оснивач јавног предузећа или установе издавача јавног гласила, у складу са законима који уређују област јавног информисања уређује се обезбеђивање средстава за информисање на језицима националних мањина националних заједница.
Закон о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине ("Сл. Гласник РС", бр 6/2002 101/2007-др. закон 51/2009-др. Закон) члан 19.  
Одлука о преношењу оснивачких права над Јавним предузећем "Мађар со" за новинско-издавачку делатност, Нови Сад и новинама "Мађар со" ("Службени лист АПВ", број 10/2004)    
Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачким јавним предузећем "Хет нап", Суботица и новинама "Хет нап" ("Службени лист АПВ", број 10/2004)    
Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачком установом "Хлас људу", Нови Сад и новинама "Хлас људу" ("Службени лист АПВ", број 10/2004)    
Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачком установом "Руске слово", Нови Сад и новинама "Руске слово" ("Службени лист АПВ", број 10/2004)    
Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачком установом "Либертатеа", Панчево и новинама "Либертатеа" ("Службени лист АПВ", број 10/2004)    
Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачком установом "Хрватска ријеч", Суботица и новинама "Хрватска ријеч" ("Службени лист АПВ", број 10/2004)    
Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачком установом "Тхем", Нови Сад и новинама "Тхем” ("Службени лист АПВ", број 10/2004)    
Одлука о преношењу оснивачких права над новинама "Пољопривредник" ("Службени лист АП Војводине", бр. 8/2006)   У складу са чланом 14. Закона о јавном информисању (Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 - одлука УС и 41/2011 - одлука УС ) - -оснивач правног лица које је оснивач јавног гласила не може бити држава и територијална аутономија. У складу са тим донете су одлуке наведене у тачкама 1-8.
Закон о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине ("Сл. гласник РС", бр. 6/2002, 101/2007 - др. закон и 51/2009 - др. закон) члан 19. став 1. тачка 1. Доношењем Закона о јавном информисању ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 - одлука УС и 41/2011 - одлука УС ) члан 14.- -оснивач правног лица које је оснивач јавног гласила, не може бити држава и територијална аутономија. Донете су одлуке о преношењу оснивачких права над јавним предузећима и установама и јавним гласилима на националне савете. ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ: 1.Одлука о преношењу оснивачких права над Јавним предузећем "Мађар со" за новинско-издавачку делатност, Нови Сад и новинама Мађар со 2. Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачким јавним предузећем "Хет нап", Суботица и новинама "Хет нап" 3.Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачком установом "Хлас људу", Нови Сад и новинама "Хлас људу"; 4.Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачком установом "Руске слово", Нови Сад и новинама "Руске слово"; 5.Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачком установом "Либертатеа", Панчево и новинама "Либертатеа": 6.Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачком установом "Хрватска ријеч", Суботица и новинама "Хрватска ријеч"; 7.Одлука о преношењу оснивачких права над Новинско-издавачком установом "Тхем", Нови Сад и новинама "Тхем”. 8.Одлука о преношењу оснивачких права над новинама "Пољопривредник" У складу са чланом 14. Закона о јавном информисању ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 - одлука УС и 41/2011 - одлука УС ) - -оснивач правног лица које је оснивач јавног гласила не може бити држава и територијална аутономија. У складу са тим донете су одлуке наведене у тачкама 1-8.
Закона о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине ("Сл. гласник РС", бр. 6/2002, 101/2007 - др. закон и 51/2009 - др. закон) члан 19. став 1. тачка 1. Доношењем Закона о јавном информисању ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 - одлука УС и 41/2011 - одлука УС ) у члану 14б. је прописано да Регистар јавних гласила води организација надлежна за вођење регистра привредних субјеката, а престао је са радом регистар јавних гласила.
Закон о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине ("Сл. гласник РС", бр. 6/2002, 101/2007 - др. закон и 51/2009 - др. закон) члан 19. став 1. Члан 14б Закона о јавном информисању ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 - одлука УС и 41/2011 - одлука УС )- Регистар јавних гласила води организација надлежна за вођење регистра привредних субјеката. Престао је са радом регистар јавних гласила који је водио покрајински секретаријат.
Одлука о обезбеђивању дела средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине за издавање новина покрајинског значаја ("Службени лист АП Војводине", бр. 4/2008)    
Покрајинска скупштинска одлука о обезбеђивању средстава за суфинансирање новина које објављују информације на језицима националних мањина - националних заједница ("Службени лист АП Војводине", бр. 54/2014)    
Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 (II)-др. закон, 10/19 члан 98. став 6. и 9. и члан 185. став 1  
Закон о будзетском систему "Сл. гласник РС" број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013,108/2013,142/2014, 68/2015,103/2015 члан 82. став 1. Покрајинска влада донела је Одлуку о оснивању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине-&qуот;Сл.лист АПВ&qуот; бр. 25/12
Закон о основама система образовања и васпитања ''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 (II)-др. закон, 10/19 члан 185. у вези са чланом 28. ст. 5. и 6.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" 99/2009 и 67/2012 - одлука УС члан 33. став 1. тачка 1.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009 Одлука Уставног суда РС -67/2012 члан 79.  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Сл. гласник РС" бр- 99/2009, Одлука Уставног суда РС-67/2012 члан 74. став 1. тач. 2  
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/2009, Одлука Уставнос суда РС-67/2012 члан 80.