media

Претрага надлежности

Број надлежности: 620

Надлежност
Врста
Статус
 
Дабање претходне сагласноси на одлуку о престанкудужности директора установе чије седиште се налази на територији АП Војводине поверена извршава се
Давање сагласности корисницима буџетских средстава АПВ за преузимање обавеза по уговорима који, због природе расхода захтевају плаћање у више година изворна извршава се
Давање или одбијање сагласности на одлуку о разрешењу директора установе пре истека мандата због повреде закона поверена извршава се
Давање или одбијање сагласности на одлуку о избору директора установе поверена извршава се
Давање или одбијање сагласности на одлуку о избору директора установе средњег образовања и васпитања поверена извршава се
Давање инструкције за уплату јавних прихода буџетским корисницима који припадају КРТ-581 изворна извршава се
Давање мишљења (сагласности) на процену финансијских ефеката нацрта/предлога акта изворна извршава се
Давање мишљења високошколској установи на висину школарине за наредну школску годину поверена извршава се
Давање мишљења на предлог одлуке о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника поверена извршава се
Давање мишљења на статут и опште акте Републичке агенције за просторно планирање и Инжењерске коморе Србије изворна извршава се
Давање мишљења о нацртима просторних и урбанистичких планова и обавештавање надлежног органа ако план нема прописану садржину изворна извршава се
Давање мишљења приликом одлучивања о додели назива примаријус за докторе медицине, докторе стоматологије и дипломиране фармацеуте изворна извршава се
Давање мишљења у поступку доношења наставних планова и програма за основно образовање изворна извршава се
Давање мишљења у поступку доношења наставних планова и програма у области средњег образовања изворна извршава се
Давање мишљења у поступку прибављања сагласности на молбу за заснивање радног односа и уговорно ангажовање лица ван радног односа изворна извршава се
Давање мишљење на План развоја кадра у здравству изворна извршава се
Давање овлашћења научно истраживачкој организацији за обављање послова мониторинга шума изворна извршава се
Давање овлашћења научно истраживачкoj организацији за обављање послова националне инвентуре шума изворна извршава се
Давање овлашћења организацији за обављање послова обуке и усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, прописивање начина обављања саветодавних послова, издавање и обнављање лиценци за саветодавце поверена извршава се
Давање овлашћења стручном лицу са лиценцом додељивањем дозначног жига у области шумарства изворна извршава се
Записи 81 до 100